TỈnh yên bái số: 796/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.86 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 796/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 22 tháng 5 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

về việc công nhận huyện Mù Cang Chải đạt chuẩn Phổ cập giáo dục

Trung học cơ sở thời điểm 31 tháng 12 năm 2007
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 26/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/07/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận Phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 52/TTr-SGD&ĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận đơn vị huyện Mù Cang Chải đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở thời điểm 31 tháng 12 năm 2007.
Điều 2. Huyện Mù Cang Chải có trách nhiệm duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo Chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh uỷ (B/C); PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND tỉnh (B/C);

- TT UBND tỉnh (B/C);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (B/C);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Ban VH-XH - HĐND tỉnh;

- Như điều 3 QĐ;- Lưu: HC-VX.

Phạm Thị Thanh Trà


: Lists -> DocumentLaws -> Attachments -> 170
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
170 -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh yên báI
170 -> Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-bgđT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương