TỈnh yên bái số: 686/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích17.39 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 686/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 02 tháng 5 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 61/HĐBT ngày 16/6/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng thi đua các cấp; Nghị định số 223/HĐBT ngày 08/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi tổ chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 74/TTr-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2008;


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Hoàng Thương Lượng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó chủ tịch Hội đồng, gồm:

Ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc Sở Nội vụ - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng;

Ông Sùng A Vàng,Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh;

Ông Hoàng Đức Quế, Chủ tịch Liên đoàn tỉnh.

3.Các Uỷ viên hội đồng, gồm:

Ông Lê Trọng Cường, Phó Giám độc Sở Nội vụ - Uỷ viên thường trực Hội đồng;

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Tỉnh uỷ;

Ông Tạ Văn Long, Giám đốc Sở Tài chính;

Bà Lương Thị Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

Ông Triệu Tiến Thịnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

Ông Hoàng Hữu Thế, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Giám đốc Công an tỉnh;

Bà Hoàng Thị Hải, Phó trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch hội nông dân tỉnh;

Ông Hoàng Hữu Độ, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên;

Ông Dương Quốc Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thư ký hội đồng.

Điều 2. Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh là Sở Nội vụ. Chức năng nhiệm vụ của Sở Nội vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh yên Bái quy định.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có chức năng, nhiệm vụ:

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thẻ trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo phong trào thi đua; phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

2. Đánh giá tổng kết, sơ kết phong trào thi đua hàng năm hoặc từng đợt; đánh giá thực tiễn phong trào thi đua, kịp thời đúc rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến; tham mưu giúp Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh các hình thức, chế độ, chính sách khen thưởng theo quy định của nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

3. Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình đảm bảo dân chủ, công khai, lựa chọn những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trình Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Quyết định tặng thưởng theo quy định của Nhà nước.Điều 4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm việc theo chế độ tập thể và tuân theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công. Các thành viên hội đồng sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công.Điều 5. Các đơn vị, địa phương trong 9 khối giao ước thi đua, khen thưởng của tỉnh tiến hành kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng và xây dựng quy định và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; đồng thời, hướng dẫn cấp dưới và các đơn vị cơ sở củng cố kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đảm bảo hoạt động của các Hội đồng thực sự có hiệu quả.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh yên Bái.

Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trong 09 khối giao ước thi đua của tỉnh và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH
Hoàng thương Lượng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương