TỈnh yên bái số: 494/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích19.64 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 494/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 16 tháng 4 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận

xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Đợt 07)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2007 của Bộ tr­ưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2455/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2008; Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt điều chỉnh giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất bằng chưa sử dụng của các tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng tại các địa điểm xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, giao cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thực hiện bồi thư­­­ờng, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 285/TTr–STC ngày 13 tháng 4 năm 2009,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Đợt 07) với những nội dung sau:

1. Dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 89 hộ dân thuộc xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Kinh phí Hội đồng thẩm định.

2. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 4.398.539.200 đồng

(Bốn tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn, hai trăm đồng)

Trong đó gồm:

- Bồi thư­ờng, hỗ trợ cho 89 hộ gia đình: 4.378.539.200 đồng;

- Kinh phí Hội đồng thẩm định: 20.000.000 đồng.

3. Nghĩa vụ tài chính của 06 hộ gia đình sử dụng đất phải nộp Ngân sách Nhà nước: 31.284.000 đồng (Ba mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn đồng)

4. Như vậy giá trị kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phê duyệt đến nay (07 đợt) là: 36.303.535.000 đồng.(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí thẩm định được thanh toán bằng vốn đầu tư của dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sở Giao thông vận tải, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai của thành phố Yên Bái có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai của thành phố Yên Bái và các hộ gia đình có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương