TỈnh yên bái số: 479/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích21.76 Kb.
#21674

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 479/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 14 tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH


Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên BáiUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 52/TTr-SNV ngày 9 tháng 3 năm 2009,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Hoàng Thương Lượng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

- Ông Sùng A Vàng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái;

- Ông Hoàng Đức Quế, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Các Uỷ viên Hội đồng, gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Sơn, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Ông Nguyễn Công Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Ông Ngô Thanh Giang, Giám đốc Sở Tài chính;

- Bà Lương Thị Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Ông Nguyễn Hoàng Hà, Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Hoàng Hữu Thế, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Triệu Tiến Thịnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Ông Hoàng Hữu Độ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái;

- Ông Dương Quốc Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Điều 2. Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh là Sở Nội vụ.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có chức năng, nhiệm vụ:

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các đoàn thể trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng.

2. Đánh giá tổng kết, sơ kết các phong trào thi đua hàng năm hoặc từng đợt; Đánh giá thực tiễn phong trào thi đua; Kịp thời đúc rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến; Tham mưu, giúp Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh các hình thức, chế độ, chính sách khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các quy định của Nhà nước.

3. Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, nhằm lựa chọn những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trình cấp có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.Điều 4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm việc theo chế độ tập thể và tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công. Các thành viên Hội đồng sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.Điều 5. Các đơn vị, địa phương trong các khối giao ước thi đua, khen thưởng của tỉnh tiến hành kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và xây dựng Quy chế hoạt động theo đúng quy định và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; Đồng thời, hướng dẫn cấp dưới và các đơn vị cơ sở củng cố kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, bảo đảm hoạt động của các Hội đồng thực sự có hiệu quả.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Thay thế Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các Hội, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trong 08 Khối giao ước thi đua của tỉnh và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.ơ

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Hoàng Thương Lượng


tải về 21.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương