TỈnh yên bái số: 474/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúctải về 27.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích27.62 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁI

Số: 474/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 06 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH


Về việc: Phê duyệt dự toán điều chỉnh và phân bổ kinh phí

phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 533 /QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 59 /2006/QĐ-UBND ngày 13/2/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc qia năm 2006;

Theo đề nghị của Liên ngành Tài chính - Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 141/TTrLNSGD&ĐT-STC ngày 02/11/2006 về việc dự toán điều chỉnh và phân bổ kinh phí phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán điều chỉnh và phân bổ kinh phí năm 2006 của nguồn kinh phí chương trình mục tiêu và nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục năm 2006 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồngTT

Chỉ tiêu

Dự toán giao

Đề nghị điều chỉnh

Tăng(+);

giảm (-)

1

Kế hoạch KP phổ cập từ CTMtiêu

(Điều chỉnh giữa các phòng giáo dục)3.173

3.173

0

2

Kinh phí phổ cập từ chi thường xuyên

4.000

666

-3.334

3

Chi chung tại tỉnh

2.630

3.080

+450

4

Bổ sung chi TX các đơn vị cơ sở

-

1.568,5

+1.568,5

5

Hỗ trợ trường chuẩn quốc gia

-

1.315,5

+1.315,5
Cộng

9.803

9.803

0

Tổng kinh phí điều chỉnh: 9.803.000.000 đồng (Chín tỷ, tám trăm linh ba triệu đồng chẵn)

(Chi tiết điều chỉnh và các đơn vị thụ hưởng biểu phụ lục số 1, số 2, số 3 và số 4 kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính căn cứ vào mức dự toán kinh phí điều chỉnh và phân bổ được phê duyệt, thông báo tới các đơn vị được điều chỉnh có tên tại Điều 1 và làm thủ tục cấp phát cho các đơn vị .

Các đơn vị tiếp nhận kinh phí, sử dụng đúng mục đích và thanh quyết toán theo qui định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.


KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoµng ThÞ H¹nh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương