TỈnh yên bái số: 467/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.11 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 467/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 08 tháng 4 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch phân bổ vốn và số lượng hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn

tỉnh Yên Bái năm 2010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của các bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định một số nội dung về quy trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2012;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 166/TTr-SXD ngày 31/3/2010,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn và số lượng hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2010 với những nội dung sau:

1. Tổng kinh phí hỗ trợ: 42.801 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo trong vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/7/2007 là 33.621 triệu đồng.

- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo thuộc các vùng còn lại là 9.180 triệu đồng.

* Riêng nguồn kinh phí Ngân sách Trung ương hỗ trợ Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) phối hợp với Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế và kinh phí Trung ương đã cấp trình cấp có thẩm quyền phân bổ.

2. Tổng số hộ làm nhà: 2.060 hộ, trong đó:

- Số hộ trong vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/7/2007 là 1.601 hộ.

- Số hộ thuộc các vùng còn lại là 459 hộ.( Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo đúng các quy định hiện hành.

Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng; Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Chính sách xã hội, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương