TỈnh yên bái số: 457/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích15.69 Kb.
#21331

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 457/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 14 tháng 4 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

để thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa trên địa bàn

tỉnh Yên Bái - Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 9082/BKH-KTNN ngày 15/12/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kinh phí hỗ trợ các địa phương sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đầu mối hồ chứa nước; Văn bản số 16050/BTC-ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ứng vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ để sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước;

Căn cứ Văn bản số 16/TT-HĐND ngày 03/3/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 để sủa chữa nâng cấp các hồ chứa - nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 42/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2009,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Yên Bái - Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng mức vốn là 35.000 triệu đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Yên Bái có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Yên Bái và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Hoàng Thương Lượng


tải về 15.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương