TỈnh yên bái số: 2170/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích28.95 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 2170/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 27 tháng 11 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Công trình: trường Mầm non Túc Đán xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-UBND ngày 13/3/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thẩm tra và phê duyệt quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 852/STC-ĐT ngày 19/9/2007,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

- Công trình: Trường Mầm non Túc Đán xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu

- Chủ Đầu tư: Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo huyện Trạm Tấu

- Địa điểm xây dựng: Xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

- Thời gian khởi công: Năm 2005; thời gian hoàn thành: Năm 2006

Điều 2. Kết quả đầu tư:

2.1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị : đồngNguồn

Được duyệt

Thực hiện

Vốn nước ngoài

739.074.245

704.232.000

Vốn NS trong nước

36.775.644

35.913.000

Vốn dân góp

25.552.872

27.217.000

Tổng cộng

801.402.761

767.362.000

2.2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị : đồng
Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Xây lắp

734.163.502

703.754.000

Chi phí khác

35.631.259

35.432.000

Thiết bị

31.608.000

28.176.000

Tổng số

801.402.716

767.362.000

2.3.Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

2.4. giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị : đồngCông trình thuộc

Chủ đầu tư quản lýCông trình bàn giao

cho đơn vị khác


Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tài sản cố định767.362.000
Tài sản lưu độngĐiều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

3.1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị : đồngNguồn vốn

số tiền

Ghi chú

Vốn nước ngoài

704.232.000
Vốn NS trong nước

35.913.000
Vốn dân góp

27.217.000
Tổng cộng

767.362.000
- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 02 tháng 4 năm 2007: Không


3.2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị : đồng

Tên đơn vị tiếp

nhận tài sảnTài sản cố định

Tài sản

lưu động


Chi tiết theo

nguồn vốnTrường Mầm non Túc Đán xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu


Nhà lớp học
Vốn WB: 704.232.000

Vốn NS: 35.913.000

Vốn dân góp: 27.217.000
Điều 4. chánh Văn phòng Uỷ ban mhân dân tỉnh ; Thủ trưởng các cơ quan; Sở Tài chính; Uỷ ban mhân dân huyện Trạm Tấu. Kho Bạc Nhà nước huyện Trạm Tấu, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo huyện Trạm Tấu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể tử ngày ký./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương