TỈnh yên bái số: 1808/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích15.53 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1808/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYªn B¸i, ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2008

QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật

tỉnh Yên Bái lần thứ IV (2009 - 2010)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 26/11/2003;


Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật;
Theo đề nghị của Thường trực Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 05 /TTr-LHH ngày 29 /10 /2008 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IV (2009 - 2010).

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IV (2009 - 2010) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1- Mời ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh - Trưởng ban Tổ chức Hội thi.

2- Ông Lương Thanh Nhị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái - Phó trưởng ban thường trực Hội thi .

3- Ông Phạm Văn Rỡ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh - Phó trưởng ban tổ chức.

4- Bà Nguyễn Thị Vân, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái - Uỷ viên.

5- Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư Tỉnh Đoàn TNCSHCM tỉnh Yên Bái - Uỷ viên.

6- Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái - Uỷ viên

7- Ông Phan Huy Cường, Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh - Uỷ viên.Điều 2. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi có trách nhiệm thành lập Ban Thư ký Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IV (2009 - 2010).

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (B/cáo);

- Như Điều 3 QĐ;

- Trung tâm Công báo;- Lưu: VT-VX-CN.

CHỦ TỊCH
Hoµng Th­¬ng L­îng

: Lists -> DocumentLaws -> Attachments -> 230
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
230 -> Yên Bái là một tỉnh miền núi, nằm ở trung tâm giữa Đông Bắc và Tây Bắc có địa hình chia cắt, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Yên Bái có diện tích 6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương