TỈnh yên bái số: 1703/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích16.8 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1703/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 16 tháng 10 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án "Cấp nước sinh hoạt, làm sạch nước thải và hỗ trợ quản lý dịch vụ nước tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái" do Hội đồng hàng tỉnh Val - de - Marne (Pháp) tài trợCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 433/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ thỏa thuận thực hiện Dự án "Cấp nước sinh hoạt, làm sạch nước thải và hỗ trợ quản lý dịch vụ nước tại các xã An Thịnh và Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái " được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký ngày 11 tháng 6 năm 2007, Chủ tịch Hội đồng hàng tỉnh Val - de - Marne ký ngày 20 tháng 8 năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 194/TTr-KHĐT ngày 26 tháng 9 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án "Cấp nước sinh hoạt, làm sạch nước thải và hỗ trợ quản lý dịch vụ nước tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái "do Hội đồng hàng tỉnh Val - de - Marne (Pháp) tài trợ với những nội dung chủ yếu sau:

1- Tên Dự án: Cấp nước sinh hoạt, làm sạch nước thải và hỗ trợ quản lý dịch vụ nước tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

2- Địa điểm thực hiện Dự án: Tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

3- Mục tiêu của Dự án:

- Cung cấp nước sạch cho người dân xã An Thịnh nhằm cải thiện các điều kiện vệ sinh và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã An Thịnh.

- Cải thiện tình hình vệ sinh và các điều kiện sức khỏe gần các điểm sử dụng nước công cộng trên địa bàn xã An Thịnh, giảm các tác nhân gây ô nhiễm cục bộ cho môi trường và góp phần bảo tồn một cách bền vững nguồn nước, cải thiện bền vững sức khỏe cộng đồng.

4- Đối tượng hưởng lợi của Dự án: 2.200 người dân (450 hộ gia đình) xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

5- Các hoạt động của Dự án:

- Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch và xử lý nước thải tại xã An Thịnh do tỉnh Yên Bái thực hiện.

- Các hoạt động hỗ trợ quản lý dịch vụ nước tại xã An Thịnh, thông tin tuyên truyền, theo dõi Dự án.

6- Thời gian thực hiện Dự án: 01 năm (từ tháng 10/2007 đến tháng 10/2008).

7- Đối tác của Dự án:

- Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Cơ quan chủ Dự án: Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên.

- Cơ quan tài trợ: Hội đồng hàng tỉnh Val - de - Marne (Cộng hòa Pháp).8- Ngân sách của Dự án:

Tổng vốn đầu tư của toàn bộ Dự án: 216.338 Euro tương đương 4.326.760.000 đồng.

- Kinh phí do Hội đồng hàng tỉnh Val - de - Marne tài trợ: 185.662 euro tương đương 3.713.240.000 đồng.

+ Địa phương đóng góp: 30.676 euro tương đương 613.520.000 đồng

Trong đó:

+ Ngân sách của tỉnh: 16.400 euro tương đương 328.000.000 đồng

+ Công lao động của người dân: 14.276 euro tương đương 285.520.000 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên là chủ Dự án, có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành và các cam kết với nhà tài trợ theo thỏa thuận đã ký kết giữa hai tỉnh;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã An Thịnh và các cơ quan có liên quan thành lập đơn vị quản lý, sử dụng công trình có sự tham gia của người dân vùng Dự án đảm bảo công khai, dân chủ;

- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ các hoạt động của Dự án hàng tháng với Ủy ban nhân dân tỉnh đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngọc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương