TỈnh yên bái số: 1481/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích23.19 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1481/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Yên Bái, ngày 24 tháng 9 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư Tăng cường năng lực dạy nghề

Trung tâm dạy nghề Lục Yên, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia

giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách các trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề được đầu tư tập trung bằng kinh phí Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 232/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 1114/LĐTBXH-TCDN ngày 03/4/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Dự án đầu tư “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Công văn số 355/TCDN-KHTC ngày 29/5/2007 của Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 91/TTr-LĐTBXH ngày 17/7/2007 và Báo cáo thẩm định số 345/BC- SKHĐT ngày 10/9/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư Tăng cường năng lực dạy nghề Trung tâm dạy nghề Lục Yên, tỉnh Yên Bái, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010, với nội dung sau:

1. Tên Dự án đầu tư: Dự án đầu tư Tăng cường năng lực dạy nghề Trung tâm dạy nghề Lục Yên, tỉnh Yên Bái thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2006-2010.

2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm dạy nghề Lục Yên.

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.3. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy nghề; xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cho Trung tâm dạy nghề Lục Yên, góp phần nâng cao năng lực đào tạo nghề cho Trung tâm trong giai đoạn 2006 - 2010.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng nhà xưởng thực hành, nhà làm việc, nhà lớp học, phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, nhà ký túc xá, nhà bếp, nhà ăn; san tạo mặt bằng và xây dựng các hạng mục phụ trợ khác;

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy lý thuyết, thực hành; - Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo;

- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.6. Tổng mức đầu tư: 7.820.000.000 đồng (Bảy tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng cơ sở vật chất:

4.714,0

triệu đồng.

- Chi phí mua sắm trang thiết bị dạy nghề:

3.000,0

triệu đồng.

- Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo:

50,0

triệu đồng.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

56,0

triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn sau:

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo (Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề) do Ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2006-2010.

- Nguồn vốn Ngân sách địa phương;

- Nguồn vốn khác: Nguồn huy động đóng góp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; nguồn vốn tự có của đơn vị...(Chi tiết về tổng mức đầu tư và nguồn vốn như Phụ lục kèm theo).

8. Phương thức thực hiện Dự án: Theo các quy định hiện hành.

9. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án.

10. Thời gian thực hiện Dự án: Giai đoạn 2006 - 2010.
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên; Giám đốc Trung tâm dạy nghề Lục Yên và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Hạnh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương