TØnh yªn b¸i Sè: 1475/Q§-ubnd céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 12.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.11 Kb.

Uû ban nh©n d©n


tØnh yªn b¸i

Sè: 1475/Q§-UBND
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phócYªn B¸i, ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2008quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc Bæ sung Thµnh viªn Ban ChØ ®¹o ch­¬ng tr×nh phßng,

chèng suy dinh d­ìng trÎ em tØnh Yªn B¸iChñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh yªn b¸i

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng v× trÎ em tØnh Yªn B¸i giai ®o¹n 2000 - 2010;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1192/Q§-UBND ngµy 28/7/2008 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc KiÖn toµn Ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh phßng, chèng suy dinh d­ìng trÎ em tØnh Yªn B¸i;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Y tÕ t¹i Tê tr×nh sè 920/TTr-SYT ngµy 18/9/2008 vÒ viÖc bæ sung thµnh viªn Ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh phßng, chèng suy dinh d­ìng trÎ em tØnh Yªn B¸i.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Bæ sung bµ Ng« Thanh V¹n - Gi¸m ®èc Trung t©m Ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n, Së Y tÕ tham gia Uû viªn Ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh phßng, chèng suy dinh d­ìng trÎ em tØnh Yªn B¸i.

§iÒu 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Uû viªn Ban chØ ®¹o thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 1192/Q§-UBND ngµy 28/7/2008 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc Së Y tÕ vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh thµnh viªn Ban chØ ®¹o; Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ bµ Ng« Thanh V¹n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.N¬i nhËn:

- Bé Y tÕ;

- TT TØnh uû, H§ND tØnh;

- TT UBND tØnh;

- Nh­ §iÒu 3;

- TT C«ng b¸o tØnh;- L­u: VT, VX.
KT.Chñ tÞch

Phã Chñ tÞchPh¹m ThÞ Thanh Trµ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương