TỈnh yên bái số: 1230/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích21.01 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁI

Số: 1230/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 05 tháng 8 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống

tai nạn thương tích tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002 - 2010;

Căn cứ Công văn số 5789/YT-DP ngày 19/7/2002 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích ở các địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 720/TTr-SYT ngày 04 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích của tỉnh Yên Bái gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Bà Đào Thị Ngọc Lan - Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng ban;

3. Ông Phùng Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở Y tế: Uỷ viên thường trực

4. Ông Đặng Trần Chiêu - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Uỷ viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên;

6. Ông Lê Kim Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Uỷ viên;

7. Bà Lê Thu Lan - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB và Xã hội: Uỷ viên;

8. Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, TT và DL: Uỷ viên.

9. Ông Đặng Quang Khánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và ĐT: Uỷ viên;

10. Ông Đặng Lâm Thao - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Uỷ viên;

11. Bà Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh: Uỷ viên;

12. Ông Mai Văn Bộ - Chánh Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải: Uỷ viên;

13. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Uỷ viên;

14. Bà Lương Thị Đảm - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Uỷ viên;

15. Ông Đinh Văn An - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Uỷ viên;

16. Bà Phạm Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Uỷ viên;

17. Ông Đinh Đăng Luận- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Uỷ viên;

18. Ông Nguyễn Anh Quân - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Uỷ viên;

Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo:

1. Ông Mai Long Sơn - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế: Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Điệp - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế: Tổ viên;

3. Ông Đỗ Văn Cương - Cán bộ khoa Sức khoẻ môi trường - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Tổ viên.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích tỉnh Yên Bái đặt tại Sở Y tế, được sử dụng con dấu của Sở Y tế trong hoạt động giao dịch của Ban. Các thành viên trong Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích của tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể để triển khai tổ chức thực hiện tốt Chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 và Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo; các ông, bà có tên tại Điều 1 và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 454/QĐ-UB ngày 09/9/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.Nơi nhận:

- Bộ Y tế (B/cáo);

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Công báo tỉnh;- Lưu: VT, VX.
CHỦ TỊCH


Hoµng Th­¬ng L­îng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương