TỈnh yên bái số: 1188/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.28 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1188/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 15 tháng 8 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phân bổ bổ sung vốn cho vay Quĩ quốc gia về việc làm năm 2007CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT, ngày 09/12/2005 của liên tịch: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tại Tờ trình số 105/TTr-LĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ bổ sung vốn cho vay Quĩ quốc gia về việc làm năm 2007 cho Uỷ ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Mù Cang Chải quản lý và cho vay, với số vốn cụ thể như sau:

1. Thị xã Nghĩa Lộ: 200 triệu đồng.

2. Huyện Yên Bình: 200 triệu đồng.

3. Huyện Văn Yên: 200 triệu đồng.

4. Huyện Mù Cang Chải: 150 triệu đồng.

Tổng cộng: 750 triệu đồng.Điều 2. Uỷ ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Mù Cang Chải có trách nhiệm tiếp nhận nguồn vốn được phân bổ trên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn, thẩm định và cho vay theo qui định, không để vốn tồn đọng nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn cho vay Quĩ quốc gia về việc làm tại địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Mù Cang Chải căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/.Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu: VT,VX.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoµng ThÞ H¹nhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương