TỈnh yên báI Độc lập Tư do Hạnh phúctải về 19.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích19.13 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH YÊN BÁI Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số: 758/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 30 tháng 5 năm 2007.


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh giá đất ở tại các tuyến đường Đầm Lọt
đường Lương Yên, phường Yên Thịnh và giá đất ở tại xã Tân Thịnh,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số: 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đai đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 / 8/ 2006 của Bộ Tài chính, Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Văn bản số 36/TT.HĐND ngày 21/5/2007 cuả Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh giá đất tại tỉnh Yên Bái trong năm 2007;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tại tờ trình số 295/STC-QLG&TSC ngày 20/4/2007, đề nghị điều chỉnh giá đất ở trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái,QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Phê duyệt điều chỉnh giá đất ở tại các tuyến đường Đầm Lọt, đường Lương Yên, phường Yên Thịnh và giá đất ở tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã được quy định ban hành kèm theo Quyết định số 580/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái như sau:

1. Giá đất ở đường Đầm Lọt: Giá đất ở vị trí 1 điều chỉnh là: 350.000 đ/ m2.

2. Giá đất ở đường Lương Yên:

2.1. Giá đất vị trí 1 thuộc đoạn 58.2 điều chỉnh là: 250.000 đ/ m2.

2.2. Giá đất vị trí 1 thuộc đoạn 58.3 điều chỉnh là: 250.000đ/ m2.

3. Giá đất ở nông thôn tại xã Tân Thịnh thuộc đường từ ranh giới phường Yên Thịnh qua cầu sắt gặp xã Phú Thịnh, đoạn từ ngã ba nhà bà Chuyên đến giáp đất nhà bà Mai Hồng điều chỉnh là 24.000 đ/m2.Điều 2. Giá đất ở tại tuyến đường Đầm Lọt, đường Lương Yên và giá đất ở nông thôn tại xã Tân Thịnh thành phố Yên bái theo Quyết định này làm căn cứ để tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật; tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá; tính lệ phí trước bạ; tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế; tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước; sử dụng vào các mục đích khác theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Yên Thịnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Thịnh và các đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận: CHỦ TỊCH

-Như điều 3 QĐ;

- Đ/c Nguyễn Văn Bình PCT;

-Lưu HC-XD-TN-TC-TH.


Hoàng Xuân LộcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương