TỈnh vĩnh phúCtải về 13.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.99 Kb.
#21477

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


Số: /QĐ- UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch phạm vi nghiên cứu địa điểm khai thác đất san nền tại thôn Đồng Bông, xã Kim Long huyện Tam Dương để phục vụ thi công san nền công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 468.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Đất đai; Luật Quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 2314/TTr-SXD ngày 22/10/2013 của Sở Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phạm vi nghiên cứu địa điểm khai thác đất san nền tại thôn Đồng Bông, xã Kim Long huyện Tam Dương để phục vụ thi công san nền công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 468, với những nội dung sau:

1. Vị trí: Tại đồi thôn Đồng Bông, xã Kim Long, huyện Tam Dương, cụ thể:

- Phía Bắc giáp đất lâm nghiệp;

- Phía Nam giáp đất lâm nghiệp;- Phía Đông giáp đất lâm nghiệp;

- Phía Tây giáp đất lâm nghiệp (ranh giới đã bị khai thác đất trái phép từ trước)

2. Diện tích:

Tổng diện tích quy hoạch phạm vi nghiên cứu địa điểm khai thác đất theo chỉ giới 1,2,3....,15,16 là 12.791,55m2 (1,279155 ha).(Chi tiết thể hiện trên bản vẽ quy hoạch địa điển khai thác đất san lấp phục vụ thi công san nền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 468, có kí hiệu QH:01, do Trung tâm giám sát và KĐCLXD Vĩnh Phúc lập tháng 10/2013, kèm theo quyết định này).

Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 468 có trách nhiệm:

Hoàn thiện tiếp các thủ tục liên quan đất đai, môi trường và cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành,

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Long, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 468 và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- CPCT, CPVP;

- Như Điều 3;

- CV: NN4;- Lưu: VT (H- b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Hòa BìnhКаталог: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 13.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương