TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.46 Kb.
#21178

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-CT


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình

Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực kè Đại Định, xã Cao Đại

và khu vực thôn Cam Giá-xã An Tường, thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật 38/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ các quyết định: số 272/QĐ-UBND ngày 28/01/2008, số 4701/QĐ-UBND ngày 22/12/2008, số 1996/QĐ-UBND ngày 19/7/2010, số 1574/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 và số 3638/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực kè Đại Định, xã Cao Đại và khu vực thôn Cam Giá-xã An Tường, thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại tờ trình số 448/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực kè Đại Định, xã Cao Đại và khu vực thôn Cam Giá-xã An Tường, thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnhvới nội dung như sau:


1. Nội dung và quy mô đầu tư phần bổ sung:

- Xây dựng bổ sung tuyến kè bảo vệ bờ Tả sông Hồng địa phận xã Cao Đại, chiều dài L=800m ( tương ứng từ K5+740đến K6+540 đê Tả sông Hồng)

- Giải pháp kỹ thuật:

+ Đoạn kè nối tiếp đoạn kè đã thi gia cố có chiều dài L=274m (tương ứng với Km5+740-Km6+014 đê Tả sông Hồng): Gia cố chân kè bằng lăng thể đá hộ thả rời, chiều rộng đỉnh lăng thể B=5m, hệ số mái m=2, mặt trên cùng khối lăng thể xếp đá hộc chèn chặt, dày 50Cm.

+ Đoạn kè tương ướng với Km6+014-Km6+540 đê Tả sông Hồng dài L=526m: Do địa hình mái tự nhiên xoải, ổn định nên không gia cố đoạn này mà giữ nguyên theo hiện trạng.

2. Các nội dung khác:

Giữ nguyên nội dung các quyết định: số 272/QĐ-UBND ngày 28/01/2008, số 4701/QĐ-UBND ngày 22/12/2008, số 1996/QĐ-UBND ngày 19/7/2010, số 1574/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 và số 3638/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực kè Đại Định, xã Cao Đại và khu vực thôn Cam Giá-xã An Tường, thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp &PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CPCT, CPVP;

- Lưu VT, NN1.(Q-18b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hà Hòa Bình
Каталог: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 14.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương