TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích21.38 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-CT


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình

Sửa chữa tăng cường mặt đường ĐT.307 đoạn Km1+600 – Km4+000

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật 38/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại tờ trình số 560/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình với nội dung như sau:


1. Tên dự án: Sửa chữa tăng cường mặt đường ĐT.307, đoạn từ Km1+600 – Km4+000.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Lập Thạch

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

4. Tư vấn lập dự án:

+ Đơn vị tư vấn Khảo sát và lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông và Xây dựng Vĩnh Phúc.

+ Chủ nhiệm dự án: Kim Văn Phượng.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư sửa chữa, tăng cường mặt đường cũ tuyến ĐT.302B, khắc phục các hư hỏng mặt đường, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong tỉnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo giao thông êm thuận và an toàn, giảm tai nạn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

6. Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV, dự án nhóm C.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư: Dự án không phải bồi thường GPMB và tái định cư.

9. Nội dung và quy mô đầu tư

Xử lý đào cục bộ toàn bộ kết cấu mặt đường hiện có tại những vị trí mặt đường bị cao su với chiều sâu xử lý trung bình 45cm thay thế bằng lớp kết cấu móng mới bằng cấp phối đá dăm với tổng chiều dày 45cm. Những đoạn bị rạn nứt, lún võng, bù vênh bằng CPĐD, đảm bảo độ dốc ngang mặt đường.

Tăng cường mặt đường trên toàn bộ phạm vi đoạn tuyến nghiên cứu bằng lớp đá dăm dày trung bình 10cm, láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m2 và đắp bù lề đường để đảm bảo thoát nước mặt.

(Chi tiết thể hiện tronghồ sơ thiết kế BVTC-DT đã được Sở Giao thông Vận tải thẩm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định)

10. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng số:

4.651.812.000

(đồng)

+ Chi phí xây dựng:

3.834.856.000
+ Chi phí QLDA:

78.754.000
+ Chi phí Tư vấn ĐTXD:

235.504.000
+ Chi phí khác:

79.806.000
+ Chi phí dự phòng:

422.892.000
11. Nguồn vốn đầu tư: Sửa chữa lớn các tuyến Tỉnh lộ.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Yêu cầu: Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của sở, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, cấm các phương tiện quá khổ, quá tải lưu hành trên tuyến đường sau khi mặt đường được sửa chữa nhằm tránh hư hỏng mặt đường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CPCT, CPVP;

- Lưu VT, NN1.(Q-18b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Hòa Bình
: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương