TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích10.5 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013QUYẾT ĐỊNH


Gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình

Cải tạo trục tiêu Cầu Triệu, giai đoạn II

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật 38/2009/QH12;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số 1616/SKHĐT-TĐ ngày 24 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp công trình: Cải tạo trục tiêu Cầu Triệu, giai đoạn II đến hết ngày 28, tháng 02, năm 2014.

Chủ đầu tư tiến hành các thủ tục điều chỉnh hợp đồng theo quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực trong việc điều chỉnh thời gian thi công công trình.

Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo công tác GPMB, đôn đốc nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình theo đúng thời gian được gia hạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp &PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CPCT, CPVP;

- Lưu VT, NN1.(Q-18b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Hòa Bình


: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương