TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc



tải về 37.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích37.77 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013



QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Kiên cố hóa 09 tuyến kênh xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên

Hạng mục: Tuyến kênh Đất Đỏ-Đồng Tranh; tuyến kênh Đồng Chằm-Dộc Trong và tuyến kênh Vườn Mía-Đồng Ruồi


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sự dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 1168/STC-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:



I. Thông tin chung về dự án:

1. Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kiên cố hóa 09 tuyến kênh xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên.

Hạng mục: Tuyến kênh Đất Đỏ-Đồng Tranh; tuyến kênh Đồng Chằm-Dộc Trong và tuyến kênh Vườn Mía-Đồng Ruồi

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo.

3. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tam Hợp.

II. Kết quả đầu tư: ( đơn vị: VN đồng ).



1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn

TMĐT được duyệt

Đã thực hiện

Tổng số

4.310.966.000

2.026.952.000

- Ngân sách nhà nước

4.310.966.000

2.026.952.000

- Vốn khác (huy động )




2. Chi phí đầu tư:

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

4.310.966.000

4.173.162.000

- Xây lắp

3.769.626.000

3.725.728.000

- KTCB khác+dự phòng

541.340.000

447.434.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào tài sản: 0.

4. Giá trị vật tư tồn đọng: 0.

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung

Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

4.173.162.000

0

- Tài sản cố định

4.173.162.000

0

- Tài sản lưu động

0

0

6. Tình hình công nợ của dự án tính đến ngày 15/10/2013:

(đơn vị : VN đồng)

+ Tổng số tiền ngân sách đã thanh toán:

2.026.952.000

- Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tam Hợp:

1.750.000.000

- Chủ đầu tư

276.952.000

+ Tổng các khoản nợ phải trả:

2.146.210.000

- Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tam Hợp:

1.975.728.000

- Chủ đầu tư

170.482.000

+ Tổng các khoản nợ phải thu:

0

III. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Thanh toán các khoản công nợ theo quy định, được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn

Số tiền

Chi tiết

Tổng số

4.173.162.000




- Ngân sách nhà nước

4.173.162.000

XCCB

- Vốn khác (huy động )

CĐT huy động

2. Trách nhiệm của đơn vị nhận tài sản: Hạch toán tăng tài sản cố định và nguồn vốn theo quyết toán được duyệt, quản lý sử dụng tài sản theo quy định của Nhà nước.

Tên đơn vị nhận tài sản

Tài sản cố định

(đồng)


Tài sản lưu động

Chi tiết nguồn vốn

Xí nghiệp thủy lợi Gia Khau, thuộc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo

4.173.162.000

0

Ngân sách NN và Vốn khác

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo; Giám đốc nhà thầu xây lắp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.




Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CPCT, CPVP;

- Lưu VT, NN1.



(Q-18b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Hòa Bình






: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương