TỈnh thái nguyên số: 33/2008/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.92 Mb.
trang8/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.92 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

81

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

84

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

88

1.2

Xe t¶i thïng d­íi 1 tÊn XK 650AT (HFJ1011G)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

86

1.3

Xe t¶i thïng d­íi 1 tÊn XK 795AT (SY1022DEF)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

100

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

107

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

110

1.4

Xe t¶i thïng d­íi 1 tÊn XK 860AT (SY1021DMF3)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

103

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

111

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

114

2

Xe t¶i thïng trªn 1 tÊn XK

 

2.1

Xe t¶i thïng trªn 1 tÊn XK 999AT (SY1030DFH3)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

138

 

- Cã trî lùc tay l¸i

144

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

140

 

- Cã trî lùc tay l¸i

144

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

142

 

- Cã trî lùc tay l¸i

147

2.2

Xe t¶i thïng trªn 1 tÊn XK 1050AT (SY1030DML3)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

131

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

135

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

140

2.3

Xe t¶i thïng trªn 1 tÊn XK 1605AT (SY1041DLS3)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

140

1

2

3

 

- Cã trî lùc tay l¸i

144

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

146

 

- Cã trî lùc tay l¸i

151

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

150

 

- Cã trî lùc tay l¸i

154

2.4

Xe t¶i thïng trªn 1 tÊn XK 1750AT (SY1043DVLS)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

170

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

173

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

175

2.5

Xe t¶i thïng trªn 1 tÊn XK 1490AT (SY1044DVS3)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

162

 

- Cã trî lùc tay l¸i

171

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

171

 

- Cã trî lùc tay l¸i

175

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

173

 

- Cã trî lùc tay l¸i

177

2.6

Xe t¶i thïng trªn 1 tÊn XK 1685AT (SY1047DVS3)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

171

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

175

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

178

3

Xe t¶i thïng trªn 2 tÊn XK

 

3.1

Xe t¶i thïng trªn 2 tÊn XK 2000AT

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

178

3.2

Xe t¶i thïng trªn 2 tÊn XK 1060AT

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

186

3.3

Xe t¶i thïng trªn 2 tÊn XK 2795AT (SY1062DRY)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

232

3.4

Xe t¶i thïng trªn 2 tÊn VINASUKI 3600AT

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

240

b

SY 1030 DML3 träng t¶i 1050kg

132

c

HFJ 1011G 650 kg

85

d

XK1060

185

III.2

Xe t¶i Tù §æ

 

1

XK1150BA (LE3070G1)

 

1

2

3

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

138

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

142

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

146

2

XK3000BA (LE3070G1)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

187

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

193

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

196

3

XK3000BA -4W

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

210

4

VINASUKI 3000BA/BD

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

218

5

XK4500BA (SY3050)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

220

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

222

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

230

6

VINASUKI 4500BA/BD

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

254

b

4500AB

220

7

XK5000BA (LF3090G)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1 Cã TURBO

266

8

XK3040

200

9

XK3000BA (LE3070GI-2W) mét cÇu

188

10

XK3000BA (LE3070BA-4W) hai cÇu

222

11

LF 3090G

267

12

Jinbei SY 1043 DVL

170

13

Jinbei SY 1044 DVS3

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

168

 

- Cã trî lùc tay l¸i

172

14

Jinbei SY 1047 DVS3

175

15

Jinbei SY 1041 DLS3

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

141

 

- Cã trî lùc tay l¸i

146

16

Jinbei SY 1030 DFH3

140

17

Jinbei SY 3030 DFH2

146

18

Jinbei SY 1062 DRY

232

19

Jinbei HFJ 1011G 780 kg

97

20

Jinbei SY 1021 DMF3

103

21

Jinbei SY 1022 DEF

98

1

2

3

III.3

Xe t¶i KH¸C

 

1

SY 5044 xe tải đông lạnh

200

2

SY 5047 xe tải đông lạnh

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

204

 

- Cã trî lùc tay l¸i

210

3

Xe t¶i ®a dông XK 985-6AT (SY1030SML3)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

143

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

146

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

150

4

Xe t¶i ®a dông XK 1400-6AT (SY1041SLS3)

 

a

§éng c¬ khÝ th¶i EURO1

157

b

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2

161

c

§éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

163

5

SY1030SML3 (Xe ®a dông)

143

6

SY1041SLS3 (Xe ®a dông)

157

 

Q. XE ÔTÔ DO CTY HA NA MO TO SẢN XUẤT

 

I

Xe t¶i Ben hiÖu FORCIA

 

1

Lo¹i ben (4650Kg)

226

2

Lo¹i ben A ( 818Kg)

106

3

Lo¹i ben ®«i ( 818Kg)

104

4

Lo¹i ben ( 666Kg)

95

5

Tù ®æ FC457 T1

203

II

Xe t¶i thïng hiÖu FORCIA

 

1

Lo¹i t¶i thïng (1490Kg)

137

2

Lo¹i t¶i thïng (990Kg)

104

3

Lo¹i t¶i thïng (560Kg)

83

 

: Uploads
Uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương