TỈnh thái nguyên số: 33/2008/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.92 Mb.
trang7/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

1

2

3

19

JRD MANJIA I (xe 5-8 chç)

144

20

JRD MANJIA II (xe 5-8 chç)

139

21

JRD MANJIA I ( trọng lượng toàn bộ 3.800 kg)

154

22

JRD MANJIA II (trọng lượng toàn bộ 3.005 kg)

176

23

JRD EXCELI ( 3 chỗ träng l­îng toàn bộ 3.800 kg)

156

24

JRD EXCELI ( 2 chỗ 1,45 tÊn) m¸y dÇu

160

25

JRD EXCELII ( 3 chỗ cã ben) träng t¶i 3 tÊn

215

26

JRD EXCELII ( 3 chỗ cã ben) träng t¶i 5 tÊn

225

27

JRD TRAVEL (5 chỗ) M¸y dÇu

200

 

N. XE Ô TÔ KHÁC DO VIỆT NAM SX

 

1

XE KHÁCH TRANSINCO 1-5 (CHASSIS TRUNG QUỐC)

 

1.1

Trasinco AH k30 (30 chỗ)

330

1.2

Trasinco CA k35 (35 chỗ)

350

1.3

Trasinco A-CA6801D102-K1 B (39 chỗ)

370

1.4

Trasinco CA K51B (51 chỗ)

410

1.5

Trasinco CA K44 (44 chỗ)

580

1.6

Trasinco JA K32 (32 chỗ)

350

1.7

Trasinco A-CA6900D210-2KC-GHNA (51 chỗ)

490

1.8

Trasinco A-CA6900D210-2K1C (46 chỗ)

570

1.9

Trasinco DHZ1130 KR1-K1C (46 chỗ)

640

1.10

Trasinco DHZ1130 K29NJ (xe 02 tầng, giường nằm)

730

2

XE KHÁCH TRANSINCO 1-5 (CHASSIS HÀN QUỐC)

 

2.1

Transinco K29h3, K29h4

550

2.2

Transinco AT K36 (36 chỗ)

750

2.3

Transinco ACK46A, ACK46H (46 chỗ)

880

2.4

Transinco AERO CITY-K1C-WC (42 chỗ)

990

2.5

Transinco A BS090 K34 (34 chỗ)

760

2.6

Transinco A BS106 K42 (42 chỗ)

880

2.7

Transinco AC B80D (80 chỗ cả chỗ ngồi, chỗ đứng)

840

3

XE hoµng trµ

 

3.1

XE KH¸CH hoµng trµ

 

a

Hoang Tra CA- K28 chỗ ngồi

315

b

Hoang Tra 29 chỗ HT1.FAW29T1

 

 

- Kh«ng cã ®iÒu hoµ

314

 

- Cã ®iÒu hoµ

342

c

Hoang Tra 29 chỗ YC670C1

 

 

- Kh«ng cã ®iÒu hoµ

344

 

- Cã ®iÒu hoµ

372

d

Xe kh¸ch thµnh phè YC6701C6Bó40

 

1

2

3

 

- Kh«ng cã ®iÒu hoµ

315

 

- Cã ®iÒu hoµ

343

3.2

XE t¶i hoµng trµ

 

3.2.1

lo¹i 0,86 tÊn

 

a

HEIBAO SM1023 thïng tiªu chuÈn

85

b

HEIBAO SM1023 HT.MB-27 thïng mui phñ b¹t

86

c

HEIBAO SM1023 HT.TK-28 thïng kÝn tiªu chuÈn

88

d

HEIBAO SM1023 HT.TK-28 thïng kÝn chassi

106

3.2.2

lo¹i 1,1 tÊn

 

a

FAW CA 1031K4 thïng tiªu chuÈn

129

b

FAW CA 1031K4 -HT.MB-24 thïng phñ b¹t

127

c

FAW CA 1031K4 -HT.TK02-25 thïng kÝn tiªu chuÈn

127

d

FAW CA 1031K4 -HT.TK02-25 thïng kÝn chassi

131

3.2.3

lo¹i 1,8 tÊn

 

a

FAW CA 1041K2L2-HT.TTC-40 thïng tiªu chuÈn

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

159

 

- Cã trî lùc tay l¸i

165

b

FAW CA 1041K2L2-HT.MB-42 thïng phñ b¹t

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

157

 

- Cã trî lùc tay l¸i

163

c

FAW CA 1041K2L2-HT.TK-43 thïng kÝn, tiªu chuÈn

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

159

 

- Cã trî lùc tay l¸i

165

d

FAW CA 1041K2L2-HT.TK-43 thïng kÝn chassi

 

 

- Kh«ng cã trî lùc tay l¸i

171

 

- Cã trî lùc tay l¸i

177

3.2.4

lo¹i 3,5 tÊn

 

a

FAW CA1061HK26L4 s¸t xi t¶i

219

3.2.5

lo¹i 5,5 tÊn

 

a

FAW CAH1121K28L6R5-HT.TTC-33 thïng mui tiªu chuÈn

249

3.2.6

lo¹i tõ 12 tÊn trë lªn

 

a

12 tÊn 192KW FAW CA1228PIK2L11T1

629

b

16 tÊn (220KW) FAW QD5310XXYP2K1L7T4-1

711

3.3

XE BEN HOµng trµ

 

3.3.1

Lo¹i 0,66 tÊn HEIBAO SM1023-HT.TB02-39

101

3.3.2

Lo¹i 1,65 tÊn FAW CA3041K5L

155

3.3.3

Lo¹i 15 tÊn FAW CA3258P1K2T1

661

3.3.4

Lo¹i 19 tÊn FAW

 

a

CA3320P2K2T1A80 ®éng c¬ 320PS, ben gi÷a

726

1

2

3

b

®éng c¬ 320PS, ben ®øng

807

c

®éng c¬ 360PS, ben ®øng

888

3.4

xe ®Çu kÐo hoµng trµ

 

3.4.1

Xe ®Çu kÐo mét cÇu

 

a

Lo¹i (162KW) FAW CA4143P11K2A80

394

b

Lo¹i (192KW) FAW CA4168P1K2

436

3.4.2

Xe ®Çu kÐo hai cÇu

 

a

Lo¹i (228KW) FAW CA4252P21K2T1A

630

b

Lo¹i (192KW) FAW CA4258P1K2T1

517

4

XE KHÁCH KHÁC

 

4.1

TRAENCO Chongqing CKZ6753 động cơ 103KW 27chỗ

320

4.2

Chongqing CKZ6753 động cơ 88 KW 27chỗ

305

4.3

County 29 chỗ ngồi

820

4.4

Samco 30 chỗ (đóng trên chassis isuzu)

610

4.5

Chongqing CKZ 6753 27 chỗ( Cty ô tô Sài gòn sx)

250

4.6

Mef A5- Lavi- 304SAGACO I 08 chỗ (Cty ô tô Sài gòn sx)

179

4.7

Uaz 31515 07 chỗ

200

5

XE TẢI

 

5.1

Yingtian YT4010PD

85

5.2

Yingtian YT5815PD

105

5.3

YỤEJIN

170

5.4

YUEJIN TM2 35DA

185

5.5

KOODOO

160

5.6

HONOR 3TD1

210

5.7

SOYAT NHQ 6520E3

185

5.8

Forland BJ 3052Ec

134

5.9

Transinco Jl 2515CD1

90

5.10

Transinco Jl 2815D1

120

5.11

Transinco Jl 5830PD1

135

5.12

Transinco Jl 5830PD1A

135

5.13

Transinco Jl 5840PD1A

140

5.14

Transinco Jl 5840PD1B

145

5.15

Transinco Jl 5840PD1C

155

5.16

Transinco Jl 5840PD1AA 3,45 tấn

140

5.17

Jiulong Jl 1010G

60

5.18

Jiulong Jl 1010GA

65

5.19

Jiulong 5830 D

142

5.20

Jiulong 5840 D

165

1

2

3

6

XE CỬU LONG

 

6.1

Cuulong 5840 D

187

6.2

Cuulong Cl 5840 D

182

6.3

Cuulong Cl 4020 D

135

6.4

Cuulong Cl 2815 D

132

6.5

Cuulong Cl 2815 DL

138

6.6

Cöu long 2210 FTDA 1 tÊn

105

6.7

Cöu long 2810 D2A 0,8 tÊn

130

6.8

Cuulong Cl 2810 DA 950kg

118

6.9

Cuu long CL2810 DG 950 kg

110

6.10

Cuu long 2810 DG 950 kg

118

6.11

Cuulong CL2810 TG 950kg

118

6.12

Cuu long 2210FT DA 1 tấn

105

6.13

Cuu long 3810T 1 tấn; 3810T1 1 tấn

120

6.14

Cuu long 3810DA 1 tấn;

135

6.15

Cuu long CL DFA1 1,05 tấn

135

6.16

Cuu long CL DFA 1,25 tấn

135

6.17

Cuu long CL DFA1 1,25 tấn

135

6.18

Cuu long CL DFA1/TK 1,25 tấn

135

6.19

Cuu long CL DFA 1.8T 1,8 tấn

143

6.20

Cuu long CL DFA 1.8T2 1,8 tấn

143

6.21

Cuu long DFA 1.8T4 1,8 tấn

150

6.22

Cuu long CL DFA 1.6T3 1,8 tấn

136

6.23

Cuu long DFA 1.6T5 1,6 tấn

142

6.24

Cuu long DFA 2,25 tấn

140

6.25

Cuu long DFA 2,35 tấn

170

6.26

Cuu long DFA 2.90T4, 2,9 tấn

165

6.27

Cuu long CL DFA 2.95T2, 3 tấn

158

6.28

Cuu long DFA 2.95T3 2,95 tấn; DFA 2.95T3/MB 2,75 tấn

170

6.29

Cuu long DFA 2.70T5 2,7 tấn

158

6.30

Cuu long CL DFA 2.75T3 3 tấn

152

6.31

Cuu long DFA 3.0 T 3 tÊn

158

6.32

Cuu long DFA 3.0 T1 3 tÊn

152

6.33

Cuu long DFA 3,2 T1

185

6.34

Cuu long DFA 3,45 tấn

185

6.35

Cuu long DFA3.45T 3,45 tấn; DFA3.45T1 3,45 tấn

190

6.36

Cuu long DFA 7027T3 2,25 tấn; DFA 7027T2/TK 2,1 tấn

145

6.37

Cuu long DFA 9970T 7 tấn; 9970T1 7 tấn

270

6.38

Cuu long 4025DA1 2,35 tấn

152

1

2

3

6.39

Cuu long 4025DA2 2,35 tấn

176

6.40

Cuu long 4025DG2 2,35 tấn

150

6.41

Cuu long 4025QT6 2,5 tấn

140

6.42

Cuu long 4025QT7 2,25 tấn

140

6.43

Cuu long Ben 5830 D1, D2 2,8 tấn

170

6.44

Cuu long Ben 5830 DAG 2,8 tấn

176

6.45

Cuu long Ben 5830 DAG 3,0 tấn

161

6.46

Cuu long Ben 5830 D 2,8 tấn

162

6.47

Cuu long Ben 5830 D2 3 tấn

155

6.48

Cuu long Ben 5830 D3

164

6.49

Cuu long Ben 5830 DA 3 tấn

187

6.50

Cuu long Ben 5840 D2 3,45 tấn

195

6.51

Cuu long Ben 5840 DGA . 3,45 tấn

180

6.52

Cuu long Ben 5840 DGA1. 3,45 tấn

200

6.53

Cuu long Ben 5840 ,DQ1, 3,45 tấn

208

6.54

Cuu long Ben 5840 DQ, 3,45 tấn

242

6.55

Cuu long 5830 D3 2.8 tấn

170

6.56

Cuu long 5830 D3 3,0 tấn

146

6.57

Cuu long 5840 DG1 3.45 tấn

173

6.58

Cuu long ben 4025 QT 2,5 tấn

138

6.59

Cuu long thùng 4025 QT1 2,3 tấn

150

6.60

Cuu long 4020DA1 2,35 tấn

154

6.61

Cuu long 4025D 2,5 tấn

144

6.62

Cuu long 4025 D2 2,35 tấn

153

6.63

Cuu long 4025 D1, 2,35 tấn

147

6.64

Cuu long 4025 DG 2,35tấn

150

6.65

Cuu long 4025 DG1 2,35tấn

140

6.66

cuu long 4025 DG2 2,35 tấn

150

6.67

Cuu long 4025 QT 2,5tấn

138

6.68

Cuu long 4025 QT1 2,5tấn

138

6.69

Cuu long 4025 QT3 2,5tấn

130

6.70

Cuu long 4025 QT4 2,5tấn

138

6.71

Cuu long 4025 QT6 träng t¶i 2,5 tấn

140

6.72

Cuu long 4025 QT7; 4025 QT8; 4025 QT9 träng t¶i 2,25 tấn

145

6.73

Cuu long 4025 DA 2,35 tấn

145

6.74

Cuu long 4025 DA 1 2,35 tấn

153

6.75

Cuu long 4025 D2A 2,35 tấn

190

6.76

Cuu long 4025 DG3A 2,35 tấn

158

6.77

Cuu long 4025 DG3B; 4025 DG3C Loại 2,35 tấn

170

1

2

3

6.78

Cuu long 5220 D2A 2,00 tấn

200

6.79

Cuu long 5840 D2 3,45 tấn

205

6.80

Cuu long 5840 DQ 3,45 tấn

240

6.81

Cuu long 7027T1 1,75 tấn

143

6.82

Cuu long 7027T 2 tấn

143

6.83

Cuu long 7027T1 1,75 tấn có điều hoà

150

6.84

Cuu long 7027T 2 tấn có điều hoà

150

6.85

Cuu long 7540 DA 3,45 tấn

210

6.86

Cuu long 7540 DA1 3,45 tấn

210

6.87

Cuu long 7540 D2A 3,45 tấn

240

6.88

Cuu long 7550 DA 4,75 tấn

215

6.89

Cuu long 7550 D2A 4,6 tấn

235

6.90

Cuu long 7550 D2B 4,6 tấn

250

6.91

Cuu long 7550 DGA 4,75 tấn

250

6.92

Cuu long 7750 QT 6,08 tấn

205

6.93

Cuu long 7750 QT1 6,08 tấn

205

6.94

Cuu long 7750 QT1 6,08 tấn (xe Sát-xi)

210

6.95

Cuu long 7750 QT2 räng t¶i 6,8 tấn

235

6.96

Cuu long 7750 QT3

235

6.97

Cuu long 7750 QT4 träng t¶i 5 tÊn

200

6.98

Cuu long 7750 QT4 träng t¶i 6,08 tÊn

235

6.99

Cuu long 7750 DA 4,75 tấn

200

6.100

Cuu long 7750 DGA 4,75 tấn

250

6.101

Cuu long 7750 DGA1 4,75 tấn

220

6.102

Cuu long 7550 DQ,DQ1 4,75 tấn

220

6.103

Cuu long 9960 TL - 5,00 tÊn

290

6.104

Cuu long 9960 TL/MB - 5,00 tÊn

290

6.105

Cuu long CLDFA 9960T1 - 5,7 tÊn

266

6.106

Cuu long CLDFA 9960T - 6 tÊn

266

6.107

Cuu long SINOTRUK ZZ4257N3241V-14.500 Kg

570

6.108

Cuu long SINOTRUK ZZ4187M3511V-8.400 Kg

500

6.109

Cuu long SINOTRUK ZZ4257M3231V-15.720 Kg

530

6.110

Cuu long SINOTRUK ZZ1201G 60 C5W

515

6.111

Cuu long SINOTRUK ZZ1251M 6041W

615

6.112

Cuu long SINOTRUK ZZ3257N 3847 B 9770 Kg

715

6.113

Cuu long SINOTRUK ZZ3257N 3847 B 10.070 Kg

735

6.114

Cuu long SINOTRUK ZZ5257GJBN 3641 W 11.770 Kg

920

6.115

Cuu long SINOTRUK ZZ5257GJBM 3647 W 10.560 Kg

890

1

2

3

7

TRƯỜNG GIANG

265

8

TRAENCO

 

8.1

TRAENCO Jpm B4T

181

8.2

TRAENCO Jpm B1,45T

107

8.3

TRAENCO Jpm B2.5

92

8.4

TRAENCO Jpm TO.97

71

8.5

Traenco NGC1.8TD

72

8.6

TRAENCO Balloonca 1.25A

62

8.7

TRAENCO Foton BJ1046V8JB6

80

8.8

TRAENCO Foton BJ150T-4A

86

8.9

TRAENCO DEAC EQ1032T43D 990Kg

95

8.10

TRAENCO DEAC EQ1032T14D2 1800Kg

115

8.11

TRAENCO SHIFENG SF2310PA 1,49T

121

8.12

TRAENCO Foton 1,5T

135

8.13

TRAENCO Foton 1,5T (lèp DPC)

138

8.14

TRAENCO Foton 2T (T¶i thïng)

159

8.15

TRAENCO Foton 2T (Ben)

149

8.16

TRAENCO Foton 3,5T (T¶i thïng)

185

8.17

TRAENCO Foton 4,5T (Ben lèp DPC)

199

8.18

TRAENCO YUEJIN TM 2,35DA

100

8.19

TRAENCO YUEJIN TD 2,35T

106

9

Xe tải khác

 

9.1

Huyndai Porter 1,25 tấn

180

9.2

Huyndai HT 100

208

9.3

Xe t¶i DE TECH DT 1009

92

9.4

Mighty HD 65 2,5 tấn

305

9.5

QPNFI 2T

145

9.6

QPNF 4T

189

9.7

QPNG QI 950Kg ( t¶i thïng löng)

107

9.8

QPNG QI 1,8 tÊn ( Ben)

127

9.9

QPNG QI 1,8 tÊn ( Ben, sè phô)

131

9.10

Li Fan 2,89 tÊn

190

9.11

Premio (t¶i ben)

291

9.12

Thaco 560kg

79

10

Xe Sông Hồng

 

10.1

Song hong SH 1250 1,25 tấn

135

10.2

Song hong SH 1480 xe tải thùng 1,48 tấn

140

10.3

Song hong SH 1950A tự đæ 1,95 tấn

150

10.4

Song hong SH 1950B tự đæ 1,95 tấn

140

1

2

3

10.5

Song hong SH 2000 tự đæ 2tấn

155

10.6

Song hong SH 3450 tự đæ 3,45 tấn

190

10.7

Song hong SH 4000 tự đæ 4 tấn

195

11

Xe chiến thắng

 

11.1

Xe t¶i chiÕn th¾ng 3D1 (3,25 tÊn)

195

11.2

Xe t¶i chiÕn th¾ng 3D2 (2 tÊn)

165

11.3

Xe t¶i chiÕn th¾ng CT 25D1 (1250 Kg)

150

12

Xe gi¶i phãng

 

12.1

Xe gi¶i phãng 700kg thïng löng

75

12.2

Xe gi¶i phãng 1250kg

155

12.3

Xe gi¶i phãng T2570 Ỵ/MPB

200

12.4

Xe gi¶i phãng T1036 Ỵ/MPB

200

13

T¶i nhÑ hiÖu HEI BAO SM 1023 - 0,86 tÊn (CTy Hoµng trµ)

82

14

Xe t¶i tù ®æ VT 2810D- 970Kg hiÖu viÖt trung

100

15

Xe t¶i tù ®æ VT 4025D- 2300Kg hiÖu viÖt trung

128

16

Xe t¶i tù ®æ VT 5840D- 3450Kg hiÖu viÖt trung

164

17

Xe t¶i tù ®æ VT 7550D- 4500Kg hiÖu viÖt trung

190

18

Xe t¶i tù ®æ VT 2810D- 1 tÊn hiÖu viÖt trung

97

19

Xe t¶i tù ®æ VT 4025D- 2,35 tÊn hiÖu viÖt trung

128

20

Xe t¶i tù ®æ VT 7550D- 4,9 tÊn hiÖu viÖt trung

190

 

P. XE DO XNTN XUÂN KIÊN SẢN XUẤT

 

I

XE BÁN TẢI

 

1

CC 1021 LSR bán tải

229

2

CC 1021 LSR bán tải động cơ dầu Diesel

233

3

CC 1021 LR bán tải

213

II

Xe PICKUP 5 chç ngåi

 

1

XK5-5PLSR

 

a

Đéng c¬ khÝ th¶i EURO2

209

b

Đéng c¬ dÇuDiesel khÝ th¶i EURO2

233

c

Đéng c¬ dÇu Diesel khÝ th¶i EURO2 cã l¾p ®Ëy thïng sau

243

2

XK5-5PLR

 

a

Đéng c¬ khÝ th¶i EURO2

183

b

Đéng c¬ dÇu Diesel khÝ th¶i EURO2 cã l¾p ®Ëy thïng sau

193

3

XK1022SR

 

a

Đéng c¬ khÝ th¶i EURO2

210

b

Đéng c¬ dÇu Diesel khÝ th¶i EURO2 cã l¾p ®Ëy thïng sau

219

4

XK1022SC

 

a

Đéng c¬ khÝ th¶i EURO2

224

b

Đéng c¬ dÇu Diesel khÝ th¶i EURO2 cã l¾p ®Ëy thïng sau

233

1

2

3

5

XE KHÁCH (MINI BUS & BUS)

 

a

HFJ 6376 08 chỗ ®éng c¬ khÝ th¶i EURO2

179

b

HFJ 6371 08 chỗ ®éng c¬ khÝ th¶i EURO2

172

c

Xe khách 29 chỗ ®éng c¬ khÝ th¶i EURO2 cã TURBO

408

d

Xe khách 35 chỗ ®éng c¬ khÝ th¶i EURO2

457

III

XE TẢI

 

III.1

Xe t¶i thïng

 

1.1

Xe t¶i thïng d­íi 1 tÊn Vinaxuki 470AT

 

a


: Uploads
Uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương