TỈnh thái nguyên số: 33/2008/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


V Xe do ViÖt Nam liªn doanh víi §µi Loan s¶n xuÊt (WMEP)tải về 1.92 Mb.
trang16/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.92 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

V

Xe do ViÖt Nam liªn doanh víi §µi Loan s¶n xuÊt (WMEP)

 
576

AMI GO (phanh c¬) 1

10,0
577

AMI GO (phanh ®Üa) 2

12,0
578

AN GEL VA2

13,5
579

ATTILA

24,0
580

ATTILAVICTORIA VT1xe ga 125

26,0
581

ATTILAVICTORIA VT2xe ga 125

24,0
582

ATTILAVICTORIA M9B xe ga 125

28,8
583

ATTILAVICTORIA M9R xe ga 125

25,0
584

ATTILA 125 phanh c¬ M9B

22,5
585

ATTILA 125 phanh ®Üa M9B

24,5
586

ATTILA Elizabeth VT5 125 phanh ®Üa

29,5
587

ATTILA Elizabeth VT6 125 phanh c¬

27,5
588

ATTILA Victoria VT7 125 phanh đĩa

26,2
589

AN GEL 100 VA2

12,0
590

AN GEL II VAD

12,5
591

AN GEL 100

11,5
592

AN GEL I

10,5
593

AN GEL I I

11,5
594

AN GEL II VAG phanh ®Üa

11,9
595

AN GEL II VAG phanh c¬

11,5
596

AN GEL X VA6

11,5
597

AN GEL X VA7

11,8
1

2

3
598

AN GEL X VA8

12,0
599

AN GEL X VA2

13,5
600

BOSS

9,0
601

DYLAN150 §µi Loan s¶n xuÊt

40,0
602

DAE HAN Sm 100

8,2
603

ELEGANT SA6

9,9
604

EXCEL II VA1, VSI

38,0
605

EXCEL II VS5 150

38,0
606

EZ 110R VD3

13,5
607

EZ 110R VD4

12,0
608

GALAXY SM4

8,8
609

HOCKY

26,8
610

MOTO STAR VAE 110

13,7
611

MOTO STAR MET IN

14,0
612

MOTO STAR 110 M3H

15,0
613

MOTO STAR M3G

15,9
614

MOTO STAR M3H

14,5
615

MAGIC VAA phanh c¬

13,0
616

MAGIC VA9 phanh ®Üa

13,5
617

MAGIC VAL 110 RR

14,6
618

MAGIC VAII 108

13,5
619

MAGIC RR

15,0
620

NEWANGEL H1

12,0
621

ENJOY 125 Z1 (KAD) xe ga

18,9
622

ENJOY 125 Z2 (KAF) xe ga

18,9
623

ENJOY 125 Z3 (KAH) xe ga

18,9
624

RS

9,5
625

RS II SA4

7,7
626

SUZUKI LD §µi loan sx 125

35,0
627

SAN DA

10,0
628

SYM POWEP HJ1

12,0
629

SALUT SA2

9,2
630

VIR GO SS1

18,2
631

WIN In ®« nª xi a

23,0
VI

Xe do YTALIA s¶n xuÊt vµ liªn doanh víi Viªt Nam

 
632

PIAGIO- VESPA -125

50,0
633

VECPAPIAGGO

80,0
VII

C¸c lo¹i xe kh¸c

 
634

BET & WIN 150

50,0
1

2

3
635

DYOC 150

20,0
636

DYOC 125

10,0
637

FGO 125

35,0
638

FILLY

40,0
639

MIN SK

7,0
640

MO VIE 150

45,0
641

FORSE 125

45,0
642

SIN SON

6,0
VIII

Xe cã nguån gèc tõ §µi Loan vµ liªn doanh víi NhËt B¶n

 
643

YAMAHA CYGNUS-125

45,0
644

C¸c lo¹i xe kh¸c chư­a cã trong b¶ng gi¸ nµy th× ¸p dông víi lo¹i xe tư­¬ng ®ư­¬ng
 

(vÒ h×nh thøc, mÉu m·, n¨m, n­ưíc s¶n xuÊt, cïng c«ng suÊt, kiÓu d¸ng)

 
 

 

 
: Uploads
Uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương