TØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 27.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích27.03 Kb.

Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 526 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 1979quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª chuÈn danh s¸ch Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ kho¸ míi

Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 51 - LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249-CP ngµy 28/12/1977 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp.

- XÐt Biªn b¶n bÇu cö ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 79 cña H§ND huyÖn ThÞ x· Thanh Ho¸ t¹i kú häp ®Çu tiªn kho¸ míi.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Phª chuÈn danh s¸ch Uû ban Nh©n d©n ThÞ x· Thanh Ho¸ gåm 13 ng­êi, gi÷ chøc vô nh­ sau:

- ¤ng ThiÒu Quang Méc Chñ tÞch

- ¤ng NguyÔn V¨n Huª Phã chñ tÞch

- Bµ §µo ThÞ BÝch Phã chñ tÞch

- ¤ng TrÇn V¨n L·m Phã chñ tÞch

- ¤ng Vò H÷u Chiªu Uû viªn th­ ký

- ¤ng NguyÔn V¨n TiÕn Uû viªn

- ¤ng Lª ViÕt Tu©n Uû viªn

- ¤ng Bïi Huy Quúnh Uû viªn

- Bµ Vò ThÞ Lan Uû viªn

- ¤ng TrÞnh V¨n Ký Uû viªn

- ¤ng TrÞnh §¨ng Chuyªn Uû viªn

- ¤ng §Æng Hïng Uû viªn

- ¤ng NguyÔn V¨n Long Uû viªn§iÒu 2: C¸c «ng bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ c¸c «ng bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 2 Q§

- L­u


q.chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸


§· ký

Hµ Träng HoµUû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 526 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 1979quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª chuÈn danh s¸ch Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ kho¸ míi

Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 51 - LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249-CP ngµy 28/12/1977 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp.

- XÐt Biªn b¶n bÇu cö ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 1979 cña H§ND huyÖn Qu¶ng X­¬ng t¹i kú häp ®Çu tiªn kho¸ míi.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Phª chuÈn danh s¸ch Uû ban Nh©n d©n gåm cã 15 ng­êi, gi÷ c¸c chøc vô nh­ sau:

 1. ¤ng Hoµng Dùc Chñ tÞch

 2. ¤ng NguyÔn H÷u Héi Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng NguyÔn Tu Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng Lª Ngäc Ngoan Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng NguyÔn V¨n Hång Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng Phïng B¸ L­¬ng Uû viªn

 7. ¤ng NguyÔn Minh Chu Uû viªn

 8. ¤ng NguyÔn ThÕ Nho Uû viªn

 9. ¤ng Bïi SÜ Hinh Uû viªn

 10. ¤ng NguyÔn Anh Ký Uû viªn

 11. ¤ng Do·n V¨n §øc Uû viªn

 12. ¤ng Cao V¨n T×nh Uû viªn

 13. ¤ng §ç §×nh øng Uû viªn

 14. ¤ng Lª V¨n TÝch Uû viªn

 15. Bµ §ç ThÞ ChÕ Uû viªn

§iÒu 2: C¸c «ng bµ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, c¸c «ng bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Q/ chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸§· ký

Hµ Träng Hoµ
Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 526 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 1979quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª chuÈn danh s¸ch Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ kho¸ míi

Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 51 - LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249-CP ngµy 28/12/1977 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp.

- XÐt Biªn b¶n bÇu cö ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 79 cña H§ND huyÖn VÜnh Th¹ch t¹i kú häp ®Çu tiªn kho¸ míi.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Phª chuÈn danh s¸ch Uû ban Nh©n d©n gåm cã 14 ng­êi, gi÷ c¸c chøc vô nh­ sau:

 1. ¤ng Mai Xu©n Minh Chñ tÞch

 2. ¤ng Cao Ngäc Khèi Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng Hµ Xu©n MÉn Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng L­u V¨n T­ Phã Chñ tÞch

 5. Bµ Ph¹m ThÞ Thuý Hoan Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng Lª Minh TiÕt Uû viªn

 7. ¤ng Hoµng Huyªnh Uû viªn

 8. ¤ng §inh Xu©n Dín Uû viªn

 9. ¤ng L­u §×nh ChÕ Uû viªn

 10. ¤ng NguyÔn V¨n H¶o Uû viªn

 11. ¤ng TrÞnh V¨n HiÕn Uû viªn

 12. ¤ng NguyÔn Ngäc DËu Uû viªn

 13. ¤ng Vò V¨n To¶ Uû viªn

 14. ¤ng NguyÔn Quang San Uû viªn

§iÒu 2: C¸c «ng bµ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, c¸c «ng bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Q/ chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸§· ký

Hµ Träng Hoµ


: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương