TØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 26.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích26.42 Kb.

Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 476 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 1979


quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª chuÈn danh s¸ch Uû ban nh©n d©n

huyÖn, thÞ kho¸ míi

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø §iÒu 51-LCT LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1977 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ viÖc bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp.

- XÐt Biªn b¶n bÇu cö ngµy 02 th¸ng 5 n¨m 1979 cña Héi ®ång nh©n d©n huyÖn N«ng Cèng t¹i kú häp ®Çu tiªn kho¸ míi.
quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1: Phª chuÈn danh s¸ch Uû ban Nh©n d©n huyÖn gåm cã 11 ng­êi, gi÷ c¸c chøc vô nh­ sau:


 1. ¤ng NguyÔn Ngäc Tham Chñ tÞch

 2. ¤ng Cao V¨n LiÖu Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng Lª V¨n LuyÖn Phã Chñ tÞch

 4. Bµ Hoµng ThÞ TÝch Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng Lª Xu©n §¹m Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng §ång Kh¾c Nguyªn Uû viªn

 7. ¤ng NguyÔn Duy H¸ch Uû viªn

 8. ¤ng Lª Thanh Tý Uû viªn

 9. ¤ng NguyÔn Duy HuÖ Uû viªn

 10. ¤ng NguyÔn V¨n Té Uû viªn

 11. ¤ng Ph¹m §×nh §Þnh Uû viªn

§iÒu 2: C¸c «ng bµ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh vµ c¸c «ng bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


KT. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 476 TC/UBTHThanh Ho¸, ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 1979quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª chuÈn danh s¸ch Uû ban nh©n d©n

huyÖn, thÞ kho¸ míiChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 51-LCT LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1977 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ viÖc bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n.

- XÐt Biªn b¶n bÇu cö ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 1979 cña Héi ®ång nh©n d©n huyÖn TriÖu S¬n t¹i kú häp ®Çu tiªn kho¸ míi.


quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1: Phª chuÈn danh s¸ch Uû ban nh©n d©n huyÖn gåm cã 13 ng­êi, gi÷ c¸c chøc vô nh­ sau:

 1. ¤ng NguyÔn V¨n Ng¹ch Chñ tÞch

 2. ¤ng Ph¹m C«ng Lôa Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng Bïi B¸ Th¶o Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng Ph¹m V¨n H¸t Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng §Æng Träng L©m Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng LuyÖn Nh­ Quú Uû viªn

 7. ¤ng Lª V¨n M¹nh Uû viªn

 8. ¤ng Ph¹m V¨n TÇm Uû viªn

 9. ¤ng Hoµng Minh Söu Uû viªn

 10. ¤ng §Æng V¨n DuyÖt Uû viªn

 11. ¤ng Lª Quang Minh Uû viªn

 12. ¤ng NguyÔn V¨n Phan Uû viªn

 13. Bµ NguyÔn ThÞ B×nh Uû viªn

§iÒu 2: C¸c «ng bµ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, c¸c «ng bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 2

- L­u


KT. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n BanUû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 476 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 1979


quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª chuÈn danh s¸ch Uû ban nh©n d©n

huyÖn, thÞ kho¸ míi

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 51-LCT LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1977 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ viÖc bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp.

- XÐt Biªn b¶n bÇu cö ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 1979 cña Héi ®ång nh©n d©n huyÖn CÈm Thuû t¹i kú häp ®Çu tiªn kho¸ míi.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Phª chuÈn danh s¸ch Uû ban nh©n d©n huyÖn gåm cã 13 ng­êi, gi÷ c¸c chøc vô nh­ sau:

 1. ¤ng Cao Ngäc ThÞnh Chñ tÞch

 2. ¤ng NguyÔn Khang Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng Ph¹m Ngäc D­¬ng Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng Ph¹m §¨ng Kû Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng Ph¹m V¨n Chóc Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng Ph¹m Hång Qu©n Uû viªn

 7. ¤ng Ph¹m V¨n Ky Uû viªn

 8. ¤ng Cao Ngäc Dông Uû viªn

 9. ¤ng Cao ViÕt Kinh Uû viªn

 10. ¤ng Lª Träng TÝnh Uû viªn

 11. ¤ng NguyÔn §×nh TiÕu Uû viªn

 12. ¤ng Tr­¬ng C«ng Ba Uû viªn

 13. Bµ Qu¸ch ThÞ Ngäc Uû viªn

§iÒu 2: C¸c «ng bµ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, c¸c «ng bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

KT. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương