TỈnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 21.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích21.12 Kb.
#22548


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3251/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 10 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Mạnh,

Thôn Phú Đức, xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 13/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Xét Báo cáo số 443/BC-TTTH ngày 15/9/2011 của Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Mạnh, nội dung:1. Nội dung đơn ông Nguyễn Hữu Mạnh khiếu nại.

Khi Nhà nước giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 518, gia đình ông có 43,52m2 đất đã được kiểm kê nhưng không được bồi thường về đất. Gia đình ông Nguyễn Hữu Mạnh đã khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 1734/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 không công nhận việc đòi bồi thường đất của ông Nguyễn Hữu Mạnh. Không đồng ý kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Định nên ông Mạnh tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh đồi bồi thường diện tích 43,52m2 đất .

2. Kết quả kiểm tra, xác minh.

a. Việc kiểm kê đền bù GPMB.

Ngày 22/4/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 1052/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp công trình đường tỉnh lộ 518 (Đoạn km0- km7+414) tại huyện Yên Định, thuộc Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung giai đoạn 3. Đại điện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Giao thông 1 – Bộ Giao thông Vận tải; Quản lý dự án tại địa phương là Ban Quản lý dự án Giao thông 3 Thanh Hoá.

Ngày 23/4/2009 Hội đồng giải phóng mặt bằng đường 518 huyện Yên Định đã tiến hành kiểm kê bồi thường GPMB đối với hộ ông Mạnh, biên bản kiểm kê đã ghi diện tích đất mất vĩnh viễn (m2) 25,6 x (0+3,4)/2 (trong biên bản không tính thành số lượng m2, ông Mạnh tính 43,52m2); cây cối hoa màu có 9 loại cây, chủ yếu là cây ăn quả đang nhỏ, có 02 cây dừa.

Ngày 07/5/2009, Chủ tịch UBND huyện Yên Định có Quyết định số 622/QĐ-UBND thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp Đường tỉnh lộ 518 tại xã Yên Bái, trong đó không thu hồi đất của ông Nguyễn Hữu Mạnh và không áp giá bồi thường đất cho hộ ông Nguyễn Hữu Mạnh mà chỉ áp giá bồi thường cây cối hoa màu số tiền 1.619.115 đồng.

Thực tế Đường 518 đoạn đi qua lô đất của ông Nguyễn Hữu Mạnh không thi công vào phần đất trong biên bản kiểm kê, hiện trạng thửa đất ông Mạnh đang giữ nguyên một số loại cây ghi trong biên bản kiểm kê ngày 23/4/2009 của hộ ông Mạnh, trong đó có 02 cây dừa nằm chân mái ta luy đường.

b. Về hồ sơ địa chính và kết quả xác minh ở một số người biết sự việc.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Mạnh ra ở trên thửa đất sau năm 1985, trước năm 1987 do HTX nông nghiệp giao nhưng không có giấy tờ giao đất, vị trí trên bản đồ 299 đo đạc năm 1985 của xã Yên Bái, tờ bản đồ số 3, thửa 60, diện tích 464m2 thuộc loại đất hoang bằng, trên sổ mục kê ghi chủ quản lý là HTX Yên Bái.

Trên bản đồ hiện trạng đất đai năm 2001 của xã, sổ mục kê ghi hộ ông Nguyễn Hữu Mạnh, tờ bản đồ số 6, thửa 110, diện tích 356m2 và Hồ sơ địa chính xã Yên Bái có Biên bản ngày 27/6/2001 của UBND xã Yên Bái giao đất cho ông Nguyễn Hữu Mạnh tại tờ bản đồ số 06, số thửa 110, bản đồ năm 2001, diện tích 356m2 trong đó đất thổ cư 200m2 và đất vườn 156m2 thời hạn sử dụng lâu dài (Biên bản làm cho tất cả các hộ khi đo đạc bản đồ 2001).

Qua báo cáo của UBND xã Yên Bái và xác minh thì 02 cây dừa ghi trong biên bản kiểm kê của hộ ông Mạnh nêu trên là dừa của HTX nông nghiệp xã Yên Bái đã trồng trên tuyến đường của xã từ những năm 1960 trước khi ông Nguyễn Hữu Mạnh ra ở trên thửa đất. Mặt khác, theo ý kiến xác minh của một số nhân chứng thì việc HTX nông nghiệp xã Yên Bái giao đất cho các hộ trước đây cách gốc dừa từ 1-2m.

c. Kết luận.

Nguồn gốc đất của ông Mạnh đang khiếu nại trước đây do HTX nông nghiệp xã Yên Bái giao, có vị trí tại tờ bản đồ số 3 thửa 60 bản đồ 299, nhưng không có tên trên sổ mục kê và không có giấy tờ giao đất nên ông Nguyễn Hữu Mạnh cho rằng đất của ông có diện tích 464m2 là không có cơ sở.

Vị trí 2 cây dừa bên thửa đất của ông Nguyễn Hữu Mạnh do HTX xã Yên Bái đã trồng từ những năm 1960 (trước khi ông Nguyễn Hữu Mạnh ra ở trên thửa đất) là phân cách giữa tuyến Đường 518 cũ với các thửa đất được giao cho hộ ông Nguyễn Hữu Mạnh.

Hội đồng GPMB của huyện Yên Định kiểm kê diện tích đất và cây cối của hộ ông Nguyễn Hữu Mạnh để GPMB thi công Đường 518, nhưng UBND huyện Yên Định không thu hồi đất của ông Nguyễn Hữu Mạnh, mà chỉ áp giá đền bù cây trên đất tạo hành lang phục vụ cho việc tổ chức thi công. Thực tế Đường 518 không thi công vào phần đất của ông Nguyễn Hữu Mạnh. Do đó, việc khiếu nại đòi bồi thường 43,52m2 đất của ông Nguyễn Hữu Mạnh là không có cơ sở.

Từ kết quả xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Mạnh. Việc hộ ông Nguyễn Hữu Mạnh khiếu nại về bồi thường diện tích 43,52m2 đất (theo biên bản kiểm kê ngày 23/4/2009) giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Đường tỉnh lộ 518 tại xã Yên Bái, huyện Yên Định là không có cơ sở.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, hộ ông Nguyễn Hữu Mạnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 2 QĐ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Thanh tra Chính phủ (B/c);

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);

- Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);

- Thanh tra tỉnh;- Lưu: VT, TD. Lê Đình Thọ (Đã ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 21.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương