TØnh thanh hãatải về 9.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.53 Kb.
#22947
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 546 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1994QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸


V/v thu håi ®Êt cña HTX Cao su Minh ThµnhChñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸


- C¨n cø §iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 11/7/1989.

- C¨n cø §iÒu 26 LuËt ®Êt ®ai ngµy 24/7/1993.

- XÐt nhu cÇu sö dông ®Êt: HTX Cao su Minh Thµnh kh«ng cã nhu cÇu sö dông ®Êt.

ý kiÕn tho¶ thuËn cña: UBND ph­êng Ba §×nh, UBND thÞ x· Thanh Ho¸, tê tr×nh sè 24 ND/UBTX ngµy 14/01/1993

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt Thanh Hãa, tê tr×nh sè: 158 R§/TH ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 1994.


QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Thu håi ®Êt cña: HTX Cao su Minh Thµnh

Giao cho: Ng©n hµng C«ng th­¬ng Thanh Hãa

Qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt víi tæng diÖn tÝch: 499,5m2

Trong ®ã: 1- §Êt n«ng nghiÖp:

2- §Êt kh¸c: 499,5m2

Gåm c¸c thöa sè: T1, thöa sè: 215 b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng Ba §×nh, thÞ x· Thanh Ho¸, tû lÖ 1/500.§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®Êt kÞp thêi cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã sö dông theo quy ho¹ch.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cã tr¸ch nhiÖm:

- Gi÷ nguyªn mÆt b»ng ®Êt ®ai theo hiÖn tr¹ng ®­îc giao.

- KÞp thêi lËp luËn chøng KTKT vµ hoµn chØnh thñ tôc sö dông ®Êt tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh giao quyÒn sö dông ®Êt.

- §Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông ®Êt cò ( Theo quy ®Þnh ë §iÓm 6 §iÒu 79 LuËt §Êt ®ai). Sù ®Òn bï nµy do 2 bªn tho¶ thuËn, cã sù thèng nhÊt cña ngµnh Tµi chÝnh.

- Nép tiÒn sö dông ®Êt ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh.

§iÒu 4 : C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban QLR§ tØnh, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng Ba §×nh, Thñ tr­ëng ®¬n vÞ: HTX Cao su Minh Thµnh, Ng©n hµng C«ng th­¬ng Thanh Ho¸, thñ tr­ëng c¸c ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 4-Q§ Phã chñ tÞch- L­u VP + R§ §· ký

NguyÔn V¨n Th¸t
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương