TØnh thanh hãatải về 10.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.62 Kb.
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 480 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 1994QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸


V/v dµnh 30ha ®Êt t¹i x· Thµnh V©n - HuyÖn Th¹ch Thµnh ®Ó x©y dùng

Nhµ m¸y ®­êng Liªn doanh ViÖt Nam - §µi Loan

Chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 11/7/1989.

- C¨n cø §iÒu 26 LuËt ®Êt ®ai ngµy 24/7/1993.

- XÐt tê tr×nh sè: 06-VP/CTM§ ngµy 02/4/1994 cña C«ng ty MÝa §­êng Thanh Ho¸ vÒ viÖc xin sö dông ®Êt x©y dùng Nhµ m¸y ®­êng Liªn doanh ViÖt Nam - §µi Loan.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt Thanh Hãa.


QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Dµnh 30ha ®Êt ( hiÖn do 2 ®¬n vÞ ®ang sö dông lµ x· Thµnh V©n vµ N«ng tr­¬ng V©n Du ) thuéc HuyÖn Th¹ch Thµnh ®Ó x©y dùng Nhµ m¸y ®­êng Liªn doanh ViÖt Nam - §µi Loan.

Bao gåm: + §Êt N«ng nghiÖp 19ha.

+ §Êt chuyªn dïng vµ x©y dùng c¬ b¶n 09ha.

+ S«ng suèi 02ha.

Khu ®Êt cã giíi h¹n nh­ sau:

+ PhÝa B¾c vµ §«ng B¾c gi¸p ®­êng BØm S¬n ®i Phè C¸t.

+ PhÝa T©y B¾c gi¸p ®­êng BØm S¬n – Rþa.

+ PhÝa T©y Nam gi¸p suèi Chßm g¾n.

+ PhÝa §«ng Nam gi¸p ThÞ trÊn N«ng tr­êng V©n Du.

Thêi gian sö dông ®Êt: 50 n¨m ( ®Ó phÝa ViÖt Nam gãp vèn liªn doanh )

- Gi¸ thuª ®Êt: Theo hîp ®ång Liªn doanh lµ 200 USD/ha/n¨m.

§iÒu 2 : Trong khi chê ChÝnh phñ cã QuyÕt ®Þnh giao ®Êt chÝnh thøc cho Liªn doanh, yªu cÇu Chñ tÞch UBND huyÖn Th¹ch Thµnh chØ ®¹o UBND x· Thµnh V©n vµ N«ng tr­êng V©n Du gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng vµ mÆt b»ng ®Êt ®ai trong khu vùc nµy vµ chuÈn bÞ ®Ó tiÕn hµnh giao ®Êt cho Liªn doanh khi cã QuyÕt ®Þnh giao ®Êt cña cÊp cã thÈm quyÒn.

§iÒu 3 : Khi cã QuyÕt ®Þnh giao ®Êt chÝnh thøc cña ChÝnh phñ, Liªn doanh ViÖt Nam - §µi Loan cã tr¸ch nhiÖm:

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, giíi h¹n, môc ®Ých vµ thêi h¹n ®­îc giao trong QuyÕt ®Þnh.

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt.

- §Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông ®Êt cò theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.§iÒu 4 : C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban QLR§ tØnh, Chñ tÞch UBND huyÖn Th¹ch Thµnh, Chñ tÞch UBND x· Thµnh V©n, Gi¸m ®èc N«ng tr­¬ng V©n Du vµ Gi¸m ®èc C«ng ty MÝa §­êng Thanh Ho¸ (®¹i diÖn Liªn doanh) chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 4-Q§ Phã chñ tÞch- L­u VP + R§

§· ký
NguyÔn V¨n Th¸t
: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương