TỈnh thanh hóAtải về 12.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.56 Kb.
#21448

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 466/2012/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm

vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND

ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh

_____________


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 31/12/2005 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế tạm thời về việc đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị sửa đổi nội dung quy định tại Điều 12, Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung gạch đầu dòng thứ 3, Điều 12 của Quy chế tạm thời về việc đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh, như sau:

Nội dung gạch đầu dòng thứ 3, Điều 12 của Quy chế đã quy định là:

“- Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm ứng trước kinh phí cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sẽ được trừ vào số tiền trúng đấu giá phải nộp.”

Sửa đổi lại như sau:

“- Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khu mỏ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được trừ vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm theo quy định của Luật đất đai.”

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh.

Cục Thuế Thanh Hóa, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, quy định tại Quyết định này và chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện; chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn của tỉnh; đề xuất báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Cục Thuế Thanh Hóa, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Trịnh Văn Chiến


 

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2012
2012 -> BIỂu phí, LỆ phí trong công tác thú Y
2012 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
2012 -> Số: 1001/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1002/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1003/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1013/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 12.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương