TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 10.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.08 Kb.
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 1191 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 1994
QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubND tØnh thanh hãa


V/v thu håi ®Êt cña x· §«ng H­¬ngChñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸


- C¨n cø §iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 11/7/1989.

- C¨n cø §iÒu 26 LuËt ®Êt ®ai ngµy 24/7/1993.

- XÐt Tê tr×nh sè 30TT/XN ngµy 27/8/1994 cña ®¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch CÈm Tr­íng vÒ viÖc x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt g¹ch b»ng c«ng nghÖ lß tuynen.

§· ®­îc sù tho¶ thuËn cña UBND x· §«ng H­¬ng tê tr×nh sè 12 ngµy 29/8/1994, UBND Thµnh phè Thanh Ho¸ sè 528 ngµy 01/9/1994.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, sè 415 R§/TH ngµy 09/9/1994.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1 : Thu håi ®Êt cña x· §«ng H­¬ng (Thuéc Thµnh phè Thanh Ho¸) giao cho XÝ nghiÖp g¹ch CÈm Tr­íng qu¶n lý sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt g¹ch b»ng c«ng nghÖ lß tuynen

Víi tæng diÖn tÝch 9690 m2.

Trong ®ã : 1- §Êt n«ng nghiÖp: 9610m2

2- §Êt kh¸c: 80 m2

Gåm c¸c thöa ®Êt sè: (Cã tÝch kª diÖn tÝch sö dông vµ c¸c thöa sè kÌm theo)

Thuéc b¶n ®å: 299 x· §«ng H­¬ng- Tê b¶n ®å sè: 4, tû lÖ 1/2000§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®Êt kÞp thêi cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông theo quy ho¹ch.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cã tr¸ch nhiÖm:

- Sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt.

- §Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông ®Êt cò (theo quy ®Þnh ë ®iÒu 6 - §iÒu 79 LuËt ®Êt ®ai). Sù dÒn bï nµy do 2 bªn tho¶ thuËn, cã sù thèng nhÊt cña ngµnh Tµi chÝnh.

- Nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo quy ®Þnh.§iÒu 4 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban QLR§ tØnh, Gi¸m ®èc Së X©y dùng, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh-VËt gi¸, Chñ tÞch UBND TP Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND x· §«ng H­¬ng vµ thñ tr­ëng ®¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch CÈm Tr­íng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 4-Q§ Phã chñ tÞch

- L­u VP-R§. §· ký


NguyÔn V¨n Th¸t
: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương