TỈnh thừa thiên huế Số: 55/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 88.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích88.1 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Số: 55/2010/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc đặt tên đường tại thị trấn A Lưới,

huyện A Lưới đợt 1
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ);

Căn cứ Nghị quyết số 15p/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt 1;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay công bố đặt tên đường tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt 1 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị đối với các tuyến đường được đặt tên ghi tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn A Lưới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 4; KT. CHỦ TỊCH

- Thường vụ Tỉnh ủy; PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND tỉnh;

- CT và PCT UBND tỉnh; (Đã ký)

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban VHXH - HĐND tỉnh;

- VP: PCVP và các CV; Ngô Hòa

- Lưu : VT, VH.

DANH SÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN A LƯỚI, HUYỆN A LƯỚI ĐỢT 1


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 55/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

ước khoảng

Loại đường

Bề rộng

Đặt tên đường

1

Từ nhà thầy Lem (tại lý trình Km 339+000 đường Hồ Chí Minh)

Giáp với xã A Ngo khu vực cây xăng (tại lý trình 341+870 đường Hồ Chí Minh)

2.870m

1-1

36m

Hồ Chí Minh

2

Tại vị trí ngã ba đường nội thị đi cầu Hồng Bắc

Tại khu vực nhà ông Bình (cụm 6), giáp với xã A Ngo

1.900m

4-4

15,50

Giải phóng A So

3

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Não (cụm 1)

Cầu Hồng Bắc

360m

2’-2’

17,00m

Động So

4

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hoàng (cụm 1)

Nhà máy nước Thị trấn A Lưới

600m

4-4

15,50m

Lê Khôi

5

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hà - Phước (cụm 1)

Đấu nối đường công vụ Hồng Kim – A Ngo

300m

4-4

15,50m

A Nôr

6

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hồ Văn Vo (Trung đoàn 6 cũ)

Tại khu vực trường Tiểu học Thị trấn số 2

200m

4-4

15,50m

A Ko

7

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Trường Dân tộc Nội trú

Giáp sông Tà Reenh (đi Hồng Bắc)

960m

2-2

20,50m

A Biah

8

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Thục (cụm 2).

Đấu nối với đường từ đường Hồ Chí Minh đến tại khu vực nhà ông Thái (T9-C4)

720m

4-4

15,50m

Bắc Sơn

9

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Lai (cụm 2).

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Thu (Phòng Tài nguyên và Môi trường)

250m

5-5

11,50m

Nơ Trang Lơng

10

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông A Rất Văng (cụm 2)

Đấu nối với đường Nội thị (đường WB) tại khu vực nhà ông Tà Liên (cụm 2)

200m

5-5

11,50m

Võ Bẩm

11

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Công an huyện

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực Quán cà fé Đan (tổ 5-cụm 4)

1000m

3-3

19,50m

A Sáp

12

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đấu nối với đường công vụ Hồng Kim – A Ngo

500m

3-3

19,50m

Hồ Huấn Nghiệp

13

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Kho bạc nhà nước huyện

Tiếp giáp với Trường Trung học Phổ thông Thị trấn

130m

5-5

11,50m

Nguyễn Thức Tự

14

Đấu nối tại ngã ba khu vực nhà Thầy Tần (trước trường Tiểu học Thị trấn số 1)

Tiếp giáp tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng (cụm 6)

1160m

2-2

20,50m

Kim Đồng

15

Đấu nối tại khu vực Khu vui chơi Thiếu Nhi (nhà ông Lợi)

Giáp sông Tà Reenh tại khu vực nhà ông Lịch (tổ 2, cụm 3)

760m

3-3

19,50m

Kăn Tréec

16

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Nghệ - bà Hương

Đấu nối với đường Nội thị tại khu vực nhà ông Ngô Thời Mười

260m

4-4

17,00m

Nguyễn Văn Quảng

17

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Tý - Mai

Đấu nối với đường Nội thị tại khu vực nhà ông Lê Hoàng Ất Mão

260m

4-4

17,00m

Konh Khoai

18

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Nhà khách UBND huyện

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Nguyễn Hữu Thái (T9 - C4)

270m

1’-1’

17,00m

Quỳnh Trên

19

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Chi cục Thuế

Đấu nối tại khu vực nhà Lưu niệm Bác Hồ

270m

1’’-1’’

24,00m

A Vầu

20

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Bình (Bưu điện)

Đấu nối với đường công vụ Hồng Kim - A Ngo tại khu vực nhà Bà Nuôi

520mTrường Sơn

21

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan UBND huyện A Lưới

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Lê Anh Miêng

150m

3’-3’

11,00m

Hồ Văn Hảo

22

Đấu nối với đường Nội thị khu vực Cơ quan Quân sự Huyện Đội (tổ 5, cụm 4)

Đấu nối với nhà ông Dũng - Ngân

360m

2-2

20,50m

Ăm Mật


23

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực quán sửa xe máy của ông Bảo

Đấu nối với đường công vụ Hồng Kim - A Ngo tại khu vực trụ sở cơ quan Thi Hành Án huyện (cụm 5)

530m

3’-3’

11,00

Đinh Núp

24

Đấu nối tại khu vực ngã ba nhà ông Khai

Đấu nối với đường Nội thị từ Cửa hàng Dược nối với đường nội thị Trường Tiểu học Thị trấn số 1 đi Trung tâm Y tế huyện tại nhà ông Bửu – Hoa (sau lưng Chợ 91)

100m

3’-3’

11,00m

Động Tiên Công

25

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Cửa hàng Dược

Đấu nối với đường Sơn Phước đi Hồng Quảng tại khu vực nhà ông Nguyễn Phanh - bà Lạc

710m

2-2

20,50m

Konh Hư

26

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Thắng (Bệnh viện)

Đấu nối với đường WB tại khu vực nhà ông Lê Quảng Thành

300m

5-5

19,50

Đội Cấn

27

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Dừa

Đấu nối với đường nội thị từ nhà ông Hồ Đức Vai đi nghĩa trang tại khu vực nhà bà Kan Lịch (cụm 4)

300m

4-4

11,50m

Nguyễn Văn Hoạch

28

Đấu nối với đường Nội thị tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 6

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Tô Hồng Quân (Công ty Xuân Hồng)

270m

3-3

19,50m

A Đon

29

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hoàng – bà Bạch (cụm 4)

Đấu nối với đường nội thị bao quanh Nghĩa trang Liệt sĩ tại khu vực nhà ông Rô (cụm 4)

200m

4-4

15,50m

Vỗ Át

Tổng cộng: 29 tên đường.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương