TỈnh sơn la số: 665/ubnd-nc về việc đính chính văn bản CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 6.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích6.69 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH SƠN LA


Số: 665/UBND-NCVề việc đính chính văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu


Do sơ suất trong khâu đánh máy, UBND tỉnh Sơn La đính chính Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

Tại Điểm 1, Mục IV (huyện Yên Châu) biểu phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND có ghi “xã Chiềng Đông…, đạt tổng điểm là 166, phân loại đạt loại II”.

Nay sửa lại là “xã Chiềng Đông …, có tổng điểm đạt 266, phân loại đạt loại I”.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đính chính để các cơ quan, đơn vị biết./.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Cảnh


: congbao.nsf -> str
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
str -> TỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
str -> Về việc phê duyệt kế hoạch cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-ttg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ học kỳ II năm học 2014 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch hành động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 833/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương