TỈnh sơn la số: 1893/2006/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.66 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1893/2006/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 01 tháng8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn LaUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị quyết 106/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2006 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La kỳ họp thứ 6 khoá XII về việc thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất đã công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 403/TTr-STC ngày 25 tháng 7 năm 2006,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số điểm, vị trí bảng 5 (đất ở tại nông thôn), bảng 6 (đất ở tại đô thị) ban hành tại Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Giá đất vị trí 5 tại các bảng giá đất: Đất ở tại nông thôn (bảng 5); Đất ở tại đô thị (bảng 6) tính bằng 70% giá đất vị trí 4 theo từng tuyến đướng. Trường hợp khi xác định giá đất vị trí 5 bằng 70% giá đất vị trí 4 có mức giá thấp hơn giá sàn theo quy định của Chính phủ thì tính bằng giá sàn của Chính phủ.Điều 2: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thực hiện niêm yết và công bố công khai các bảng giá đất đã được điều chỉnh tại nơi công cộng: Nhà văn hoá tổ, bản, Trụ sở UBND xã, thị trấn, các tổ, bản, tiểu khu để nhân dân được biết và thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Hoàng Chí Thức

: congbao.nsf -> 4c577b2e19f4a39d4725779800118466
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1069/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la –––––––– Số: 612/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương