TỈnh quảng nam số: 1941 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.41 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 1941 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 23 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung kinh phí cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;

Theo Công văn số 2019/UBND-VX ngày 30/5/2014 của UBND và xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Tờ trình số 98/TTr-LHH ngày 05/6/2014, Sở Tài chính tại Tờ trình số 376/TTr-STC ngày 18/6/2014,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi không thường xuyên năm 2014 cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (khoản 462), số tiền: 193.000.000 đồng (Một trăm chín mươi ba triệu đồng), từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2014, để trao thưởng cho 26 giải thưởng của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ V năm 2012-2013.

Điều 2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; thực hiện thanh, quyết toán theo quy định;

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT HĐND;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở KH&CN;

- CPVP;


- Lưu: VT,VX,KTTH.

()KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký

Nguyễn Ngọc Quang
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương