TỈnh quảng nam số: 1786 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.97 Kb.
#23126

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 1786 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2011 của UBND tỉnh

phân bổ kế hoạch vốn TPCP năm 2011 thực hiện chương trình đầu tư

các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2011 của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn TPCP năm 2011 thực hiện chương trình đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 154/TTr-SKHĐT ngày 25/4/2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phần ghi chú kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ cho dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Đức tại Khoản 12, Mục I, phụ lục kèm theo Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2011 của UBND tỉnh từ “xây lắp” thành “không giải ngân cho mua sắm thiết bị”.

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

UBND huyện Hiệp Đức (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/2/2011 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Y tế;- CPVP;

- Lưu VT,VX,KTTH.()KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Trần Minh Cả

Каталог: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam

tải về 9.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương