TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích11.61 Kb.
#22555
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 518/UBND-KTTH Quảng Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2013

V/v: Tăng cường quản lý và nâng cao trách nhiệm tư vấn khảo sát, thiết kế công trình
Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chủ đầu tư các dự án.


Trong thời gian qua, công tác quản lý đơn vị tư vấn xây dựng công trình đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt trong khâu khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác giám sát tác giả thực hiện chưa đầy đủ theo quy định làm kéo dài tiến độ thực hiện dự án; việc thiết kế lập dự án đưa ra các giải pháp thiết kế chưa hợp lý, không phù hợp với quy mô, tính chất công trình gây lãng phí đầu tư.

Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư:

- Trong công tác lựa chọn đơn vị khảo sát – thiết kế lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, các chủ đầu tư phải lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm.

- Việc thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế các bước lập dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, các chủ đầu tư phải có các điều khoản ràng buộc trách nhiệm của đơn vị tư vấn đối với sản phẩm của mình cho đến khi công trình hoàn thành, có thưởng, phạt hợp đồng theo quy định. Các sai sót, phát sinh do lỗi của tư vấn phải quy trách nhiệm để xử phạt theo quy định (kể cả thiệt hại do phải dừng thi công, kéo dài thời gian thực hiện dự án)

- Về thanh toán chi phí cho công tác tư vấn: căn cứ vào tỷ lệ vốn được bố trí (trừ trường hợp bố trí vốn chuẩn bị đầu tư) trên tổng mức đầu tư dự án được duyệt, tiến độ triển khai thực hiện dự án… để thực hiện tạm ứng, thanh toán chi phí tư vấn đảm bảo đúng các quy định hiện hành, phù hợp với khả năng nguồn vốn, tiến độ kế hoạch vốn bố trí và tính chất công trình, theo hướng: thanh toán tối đa 50% giá trị hợp đồng đối với công tác khảo sát, thiết kế đã hoàn thành; các đợt tạm ứng, thanh toán sau theo tỷ lệ vốn được bố trí trên tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt :

Kinh phí thanh toán cho tư vấn đợt tiếp theo = Chi phí tư vấn còn lại x (số vốn được bố trí/tổng mức đầu tư)

Yêu cầu sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: LĐVP, XDCB, KTN, VX; (Đã ký)- Lưu VP, KTTH.
Nguyễn Hữu Hoài
Каталог: 3cms -> upload -> soxaydung -> File -> TTHC
upload -> Thủ tục Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
upload -> Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
upload -> Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
TTHC -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình công văn số 1776/ubnd ngàY 05 tháng 9 NĂM 2011

tải về 11.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương