TỈnh phú thọ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 14.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích14.46 Kb.
#14518

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––

––––––––––––––––––––––––

Số: 2044/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 19 tháng 7 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên tỉnh Phú Thọ
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 804/TTg-HTQT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu á (ADB), giao cho ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quyết định đầu tư và chỉ đạo thực hiện Dự án theo quy định và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư;

Căn cứ Công văn số 678/DSGĐTE-HIV ngày 19 tháng 6 năm 2006 của ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam về việc thành lập Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên các tỉnh;

Theo đề nghị của ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-DSGĐTE ngày 14 tháng 7 năm 2006,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên tỉnh Phú Thọ gồm 06 người, do bà Phan Thị Hạnh Nguyên, Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh làm Giám đốc Ban quản lý Dự án. Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên tỉnh có tài khoản và con dấu riêng.

Giao cho Giám đốc Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên của tỉnh chịu trách nhiệm tuyển chọn và quyết định bổ nhiệm các cán bộ, viên chức thuộc ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh vào các chức danh các thành viên khác trong Ban quản lý Dự án của tỉnh theo quy định của Ban chỉ đạo Dự án Trung ương.

Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên của tỉnh có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 2. Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên của tỉnh có nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Trung ương và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động dự án tại địa phương và quản lý các nguồn lực do dự án đầu tư.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể quần chúng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đối tác thực hiện dự án tại tỉnh trong việc điều phối, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ kế hoạch được duyệt hàng năm và cả chu kỳ dự án.

Lập kế hoạch hoạt động hàng năm và hướng dẫn tổ chức triển khai tại địa phương.Báo cáo định kỳ và đột xuất về quá trình và kết quả triển khai dự án tại tỉnh với ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh và Ngân hàng phát triển châu á.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hải (đã ký)

tải về 14.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương