TỈnh ninh thuậN Độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 18.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.85 Kb.
#22805

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: 815/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 13 tháng 4 năm 2015QUYẾT ĐỊNH


V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia

chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của liên Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 536/TTr-SLĐTBXH ngày 02/4/2015,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, cụ thể:

- Số lượng: 01 người;

- Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp xã hội của ngân sách tỉnh;

- Mức mua Bảo hiểm y tế hàng tháng: bằng 4,5% / mức lương cở sở.(Đính kèm theo danh sách)
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Giao Sở Tài chính tham mưu kinh phí thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế cho đối tượng nêu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội để mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho các đối tượng; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính giám sát việc thực hiện mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, PCT Lê Văn Bình;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- VPUB: PVP (ĐTĐ);

- Lưu: VT, VX. NNN (Đã ký`)
Lê Văn Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


DANH SÁCH HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh theo quy định

của Bảo hiểm y tế

1

Trần Văn Thái

1955

Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Văn Hải, Phan Rang – Tháp Chàm

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh ThuậnTổng số: 01 người (Một người)
Каталог: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG

tải về 18.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương