TỈnh đỒng nai số: 940/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.74 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 940/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh tên chủ đầu tư dự án Khu dân cư Bình Dương

tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bình Dương tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa;

Thực hiện Văn bản số 2120/UBND-CNN ngày 26/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư dự án Khu dân cư tại khu phố Bình Dương phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 42/TTr-SXD ngày 08/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh tên chủ đầu tư dự án Khu dân cư Bình Dương tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa (đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 04/6/2009) với nội dung sau:

Điều chỉnh cụm từ “Giám đốc Công ty Cổ phần Miền Đông - Đầu tư hạ tầng” tại Điều 2 và Điều 4 Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai thành “Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát”.Điều 2. Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh nêu trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Căn cứ nội dung điều chỉnh được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Long Bình Tân có trách nhiệm cập nhật vào các hồ sơ liên quan và quản lý việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát, Giám đốc Công ty Cổ phần Miền Đông - Đầu tư hạ tầng, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHĐinh Quốc Thái
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương