TỈnh đỒng nai số: 3082/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích8.72 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 3082/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Thanh giữ chức vụ

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai;

Thực hiện Biên bản số 02-BB/TU ngày 17/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1977/TTr-SNV ngày 18 tháng 11 năm 2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Ông Phạm Văn Thanh được hưởng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Phạm Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH


Võ Văn Một
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương