TỈnh đỒng nai số: 1796/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích17.96 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1796/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBiên Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện

kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1848/TNMT-CCBVMT ngày 17/6/2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1132/TTr-SNV ngày 08/7/2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) và Lãnh đạo đại diện các cơ quan sau:

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo:

Ông Ao Văn Thinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

2. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo:

Ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Sở Ngoại vụ;

- Sở Công thương;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Xây dựng;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tư pháp;

- Sở Y tế;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Ban Chỉ đạo

Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo, kịp thời báo cáo và đề xuất, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo, giải quyết công việc vượt thẩm quyền được giao.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo. Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan Thường trực và các tổ chức có liên quan

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Trường hợp Trưởng ban Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc của Ban Chỉ đạo thì được phép sử dụng con dấu của cơ quan Thường trực trong phạm vi và quyền hạn được ủy quyền.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng bản quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tham mưu thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo sau khi thống nhất với các thành viên Ban Chỉ đạo và các ngành có liên quan trước khi trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Ban Chỉ đạo để lập thành danh sách báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời thông báo về Sở Nội vụ để tổng hợp theo dõi.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm cử nhân sự tham gia xuyên suốt Ban Chỉ đạo và thông báo khi có sự thay đổi nhân sự cho cơ quan Thường trực biết trong thời gian 07 ngày làm việc và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi có văn bản báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng thời thông báo về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi).Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các ông (bà) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Một
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương