TỈnh đỒng nai số: 110/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.13 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 110/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 14 tháng 01 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 03/TTr-SXD ngày 08/01/2010 và Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tại Văn bản số 3403/UBND-ĐT ngày 18/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa với nội dung sau:

- Điều chỉnh chức năng quy hoạch 01 phần thửa đất số 81, tờ bản đồ số 29 có diện tích 3016,9m2 từ chức năng quy hoạch đất dịch vụ đô thị - xây dựng trụ sở làm việc UBND phường sang chức năng đất công trình văn hóa.

- Điều chỉnh chức năng quy hoạch 01 phần thửa đất số 32, tờ bản đồ số 29 có diện tích 764,6m2 từ chức năng quy hoạch đất dịch vụ đô thị - đất công trình văn hóa sang chức năng đất xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Tam Hiệp.

- Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu niên có chỗ rộng rãi để vui chơi, giải trí, cũng như chỗ làm việc của UBND phường Tam Hiệp được thuận lợi khi có nhu cầu liên hệ.

(Bản vẽ vị trí khu đất điều chỉnh do Sở Xây dựng thẩm định ngày 08/01/2010).

Điều 2. Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh các vị trí nêu trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.

Căn cứ nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Tam Hiệp có trách nhiệm:

- Cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch vào quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.

- UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Tam Hiệp công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung điều chỉnh quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đinh Quốc Thái: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương