TỈnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích15.99 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 21/CT-UBND Biên Hòa, Ngày 05 tháng 6 năm 2006CHỈ THỊ


Về công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và

thủy sản năm 2006 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 26/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006; Phương án tổng điều tra số 288/QĐ-TCTK ngày 27/3/2006 của ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản lần này nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ cho công tác kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản còn là căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện các chương trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu Quốc gia trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Để tổ chức thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 đạt kết quả tốt. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1. Ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

Lập Bảng kê danh sách các đơn vị điều tra, tuyển chọn đầy đủ số lượng điều tra viên, cử đội trưởng đội điều tra bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra cho Ban chỉ đạo các cấp, tập huấn cho đội trưởng và điều tra viên. Tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương và kế hoạch tổng điều tra đến mọi người dân. Triển khai và chỉ đạo chặt chẽ việc điều tra, thu thập số liệu. Giám sát, kiểm tra trong suốt quá trình điều tra bảo đảm công tác điều tra đạt chất lượng cao.

Ban chỉ đạo các cấp thực hiện thường xuyên chế độ giao ban định kỳ để nắm bắt thông tin, thực hiện chế độ báo cáo, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn, bảo đảm thực hiện đúng quy trình điều tra theo quy định của ban chỉ đạo Trung ương.

2. Giám đốc các doanh nghiệp, chủ Trang trại và các hộ gia đình sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ( bao gồm các đơn vị quốc doanh, ngoài quốc doanh, thuộc Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả các đơn vị cơ sở hoạch toán phụ thuộc, các hợp tác xã đã chuyển đổi và thành lập mới) có trách nhiệm chỉ đạo cho các bộ phận nghiệp vụ liên quan phối hợp với điều tra viên kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung, yêu cầu của phiếu điều tra.

3. Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và các đài phát thanh huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch tổng điều tra một cách thường xuyên, sâu rộng đến tận khóm, ấp, cho mọi người dân, mọi đơn vị kinh tế hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với lực lượng điều tra kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

4. Sở Tài chính giải quyết, bố trí kinh phí kịp thời để phục vụ cho cuộc điều tra tiến hành thuận lợi, đạt kết quả, chủ trì phối hợp với Cục Thống kê ( cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) xem xét đề xuất xử lý kinh phí phát sinh (nếu có) trình UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.

5. Các sở ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp làm tốt công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản.

6. Phó ban thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các nội dung tổng điều tra.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản các cấp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc các doanh nghiệp, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 26/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, nhằm bảo đảm cho công tác tổng điều tra đạt kết quả./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương