TỈnh long an độc Lập Tự Do Hạnh Phúctải về 10.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.45 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


------------ ----------------------------------------

Số: 1469/1999/QĐ-UB Tân An, ngày 28 tháng 5 năm 1999.

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v thành lập Hội đồng đấu giá tài sản tịch thu

sung quỹ Nhà nước tỉnh Long An”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/2004;

- Căn cứ Quyết định số: 1766/1998/QĐ.BTC ngày 07/12/1998 của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và xác lập quyền sở hữu Nhà nước;

- Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài Chính - Vật giá tại công văn số: 268/CV-TCVG ngày 24/5/1999;


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Thành lập Hội đồng đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tỉnh Long An, gồm các thành phần như sau:

- Lãnh đạo sở Tài Chính - Vật giá làm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện cơ quan đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định tịch thu tài sản làm phó Chủ tịch Hội đồng.

Ngoài ra, tùy theo tính chất và mức độ quan trọng của tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước trong từng cuộc đấu giá, Chủ tịch Hội đồng mời thêm các ngành chức năng liên quan như: Công An tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, sở Tư Pháp, phòng Công chứng Nhà nước,...tham gia làm thành viên Hội đồng, do Chủ tịch hội đồng quyết định thành phần cụ thể.Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tỉnh Long An thực hiện theo quy định tại quyết định số: 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07/12/1998 của Bộ Tài Chính.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các đơn vị: Sở tài chính-Vật giá, sở Thương mại –Du lịch, Công An tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, sở Tư Pháp, Phòng công chứng Nhà nước số 1, 2, 3, Cụ Hải quan Long An, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Chủ tịch UBND các huyện, thĩ xã và thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- CT, PCT.kt

- Như điều 3.

- NCUB


- Lưu.

Nguyễn Thanh Tuấn
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương