TỈnh lạng sơn số: 1537/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 117.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích117.35 Kb.
#12817

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN


Số: 1537/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 27 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi

tỉnh Lạng Sơn đợt II năm 2015CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 83/TTr-SLĐTBXH ngày 20/8/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách Người cao tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ đợt II năm 2015 trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau:

Tổng số 57 người bao gồm: Người cao tuổi 90 tuổi 56 người, người cao tuổi 100 tuổi 01 người (có danh sách kèm theo).Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài Chính; Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- C, PVP UBND tỉnh,

các phòng: VX, TH, PC;- Lưu: VT, VX (PT).CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI THỌ 100 TUỔI

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân

tộc

Địa chỉ

thường trú

Nam

Nữ

I

HUYỆN BẮC SƠN

1

Phạm Thị Đông
1915

Kinh

Khu phố Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn

DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI THỌ 90 TUỔI

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Ghi chú

I

HUYỆN CAO LỘC: 10 người

1

Vi Văn Mìn

1925

Thôn Co Khuông, xã Xuất Lễ
2

Hoàng Thị Đảo

1925

Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ
3

Hứa Thị Thất

1925

Thôn Pò Riềng, xã Xuất Lễ
4

Chu Thị Kiệm

1925

Thôn Chục Pình, xã Bình Trung
5

Liễu Thị Nhày

1925

Thôn Chục Pình, xã Bình Trung
6

Vi Sảy Dùng

1925

Khu Kéo Kham, TT. Đồng Đăng
7

Hà Thị Sính

1925

Khu Nam Quan, TT. Đồng Đăng
8

Lê Văn Vì

1925

Khu Dây Thép, TT. Đồng Đăng
9

Lương Thị Liệu

1925

Thôn Sơn Chủ, xã Tân Thành
10

Hứa Thị Sèng

1925

Thôn Khuổi Mạ, xã Song Giáp
II

HUYỆN LỘC BÌNH: 05 người

11

Hoàng Thị Lồng

1925

Thôn Bản Lầy, xã Xuân Lễ
12

Hứa Thị Hạnh

1925

Thôn Kéo Mật, xã Bằng khánh
13

Lưu Thị Phệ

1925

Thôn Khòn Quắc, xã Đồng Bục
14

Hoàng Thị Út

1925

Thôn Khòn Sè, xã Sàn Viên
15

Đàm Thị Phan

1925

Thôn Pác Cáp, xã Nam Quan
III

HUYỆN HỮU LŨNG: 02 người

16

Hoàng Văn Nghiêm

1925

Thôn Bồng Bé, xã Minh tiến
17

Hà Thị Tắm

1925

Thôn 96, xã Hòa Lạc
IV

HUYỆN VĂN LÃNG: 06 người

18

Hoàng Ký Lùng

1925

Thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ
19

Hà Thị Shi

1925

Thôn Lùng Cáu, xã Tân Mỹ
20

Luân Thị Xây

1925

Thôn Lùng Cáu, xã Tân Mỹ
21

Lăng Thị Sây

1925

Thôn Lùng Cáu, xã Tân Mỹ
22

Hà Viết Giỏong

1925

Thôn Nà Nọi, xã Tân Mỹ
23

Hứa Chẩn Phay

1925

Thôn Nà Hình, xã Thụy Hùng
V

HUYỆN CHI LĂNG: 13 người

24

Vi Văn Lộc

1925

Thôn Cây Hồng, TT. Chi Lăng
25

Nông Gia Hiển

1925

Thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý
26

Hoàng Văn Chè

1925

Thôn Nà Khòn, xã Nhân Lý
27

Lộc Thị Uổn

1925

Thôn Nà Pất, xã Vân Thủy
28

Nông Thị Lụy

1925

Thôn Suối Mỏ, xã Hữu Kiên
29

Nguyễn Văn Vi

1925

Thôn Nà Lìa, xã Hữu Kiên
30

Nông Văn Tong

1925

Thôn Mè Thình, xã Hữu Kiên
31

Nông Thị Ven

1925

Thôn Đông Khao, xã Vạn Linh
32

Ôn Thị Dâu

1925

Thôn Lũng Na, Xã Vạn Linh
33

Lý Lâm Bảo

1925

Thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh
34

Hoàng Thị Lèn

1925

Thôn Giáp Thượng II, xã Y Tịch
35

Hà Thị Sét

1925

Thôn Đông Quan, xã Bằng Mạc
36

Linh Thị Nguyện

1925

Thôn Kéo Phị B, xã Bằng Hữu
VI

HUYỆN VĂN QUAN: 06 người

37

Đàm Văn Yên

1925

Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn
38

Hứa Thị Chót

1925

Thôn Bình Đãng B, xã Đại An
39

Hứa thị Xuân

1925

Thôn Bình Đãng B, xã Đại An
40

Triệu Văn Bang

1925

Thôn Còn Mìn, xã Đại An
41

Hoàng Thị Làn

1925

Thôn Bản Chặng, xã Hữu Lễ
42

Đàm Thị Chỏi

1925

Thôn Bản Chặng, xã Hữu Lễ
VII

HUYỆN BẮC SƠN: 05 người

43

Trần Thị Bé

1925

Khu Phố Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn
44

Nguyễn Thị Cẩn

1925

Khu Phố Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn
45

Hà Thị Xuân

1925

Khu Phố Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn
46

Dương Thị Thơm

1925

Khu Phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc Sơn
47

Hoàng Thị Huệ

1925

Thôn Yên Lãng, thị trấn Bắc Sơn
VIII

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH: 09 người

48

Trần Thị Cười

1925

Nà Pàn, xã Quốc Khánh
49

Hoàng Thị Nhiêu

1925

Bản Quyền, xã Đề Thám
50

Nguyễn Văn Thu

1925

Hang Nìu, xã Đại Đồng
51

Hoàng Chấn Thành

1925

Hang Nìu, xã Đại Đồng
52

Nguyễn Thị Gái

1925

Khu 3, Thị trấn Thất Khê

05 Người cao tuổi bổ sung sau rà soát

53

Đỗ Thị Gái

1923

Khu 2, Thị trấn Thất Khê.

54

Hoàng Thị Mọn

1921

Khu 5, Thị trấn Thất Khê

55

Hoàng Văn Phù

1922

Khu 5, Thị trấn Thất Khê

56

Nguyễn Thị Lạng

1921

Thôn Bản Mạ, xã Đại Đồng


* Danh sách ấn định: (56 người )

tải về 117.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương