TỈnh lai châUtải về 12.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.65 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU

straight connector 3

Số: 481/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2


Lai Châu, ngày 09 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu

straight connector 1


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Công văn số: 1471/LH-TC ngày 24/7/2008 của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc hướng dẫn thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh;

Căn cứ Công văn số: 3224-CV/DDNTWW ngày 19/12/2011 của Ban Đối ngoại Trung ương về việc thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu;

Thực hiện Thông báo số: 427-TB/TU ngày 28/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng đối ngoại nhân dân; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo chuyên môn của Sở Ngoại vụ, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Trụ sở Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu đặt tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy điều hành, biên chế và kinh phí hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu.

1. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo Điều lệ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu.

2. Bộ máy điều hành:

- Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra; Thường trực Liên hiệp (hoạt động kiêm nhiệm);

- Thư ký (hoạt động chuyên trách).

3. Biên chế: Năm 2012 giao 01 biên chế chuyên trách làm thư ký và công tác chuyên môn.4. Kinh phí hoạt động: Nguồn thu đóng góp của các tổ chức thành viên và hội viên; từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm; ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng ban Vận động thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.CHỦ TỊCH


(Đã ký)
Nguyễn Khắc Chử

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương