TỈnh lai châUtải về 14.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.66 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU


Số: 273 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 06 tháng 4 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt các xã được chọn triển khai mô hình “Xây dựng,

nhân rộng và trợ giúp trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật

dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2011-2015CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015”;

Căn cứ Thông tư số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 17/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định một số mức chi cụ thể đối với các hoạt động của mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 275/TTr-SLĐTBXH ngày 17/3/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các xã: Nà Tăm, Hồ Thầu, Thèn Sin huyện Tam Đường; Ta Gia, Khoen On huyện Than Uyên; Nậm Xe, Mù Sang huyện Phong Thổ; Pa Ủ, Nậm Khao huyện Mường Tè được chọn triển khai mô hình “Xây dựng, nhân rộng và trợ giúp trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện mô hình và cấp kinh phí theo quy định cho đơn vị thực hiện từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

UBND các huyện Tam Đường, Than Uyên, Phong Thổ, Mường Tè có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã được phê duyệt, tổ chức thực hiện mô hình.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục BVCSTE - Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, VX.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vương Văn Thành
: UserFiles -> File
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
File -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương