TỈnh lai châu số : 453/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.79 Kb.
#21265
UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU

Số : 453/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 19 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh đang học tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các huyện
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và tại các trường đào tạo công lập; Thông tư Liên tịch số 43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của sở Tài chính tại Tờ trình số 30/STC-VX ngày 15/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh đang học tại các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các huyện từ mức 520.000 đồng/người/tháng lên mức 584.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Mức học bổng điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 và thay thế mức học bổng hàng tháng quy định tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Từ Thiện

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 11.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương