TỈnh kon tum số: 426/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.17 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM


Số: 426/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 11 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt "Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng thông thường tại tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum”.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn;

Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 1384/GP-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh Kon Tum về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum được thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 115/TTr-STNMT ngày 29/4/2011 (kèm theo Biên bản họp Hội đồng tư vấn thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản ngày 25/02/2011 và Hồ sơ Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng tại tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum),

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt "Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng thông thường tại tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum”, gồm các nội dung chính như sau:

- Vị trí khu vực mỏ: Tại tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum (có vị trí, toạ độ hệ VN 2000 được xác định trên bản đồ kèm theo).

- Tổng trữ lượng đá xây dựng cấp 121+122 tính đến cote +1230 m trên diện tích 02 ha là: 267.125 m3 (Hai trăm sáu mươi bảy ngàn, một trăm hai mươi lăm mét khối); trong đó:

+ Trữ lượng đá xây dựng cấp 121: 119.625 m3.

+ Trữ lượng đá xây dựng cấp 122: 147.500 m3.


Điều 2. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum có trách nhiệm:

- Nộp lệ phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản theo đúng quy định của Nhà nước.

- Giao nộp lưu trữ địa chất các tài liệu của Báo cáo kết quả thăm dò tại Sở Tài nguyên và Môi trường; tài liệu này là cơ sở để lập Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản.

- Trong quá trình sử dụng Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng thông thường tại tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum để lập dự án khai thác, chế biến khoáng sản cần phân kỳ đầu tư hợp lý; áp dụng công nghệ khai thác tiến tiến phù hợp với quy mô, đặc điểm mỏ để thu hồi tối đa khoáng sản; khoanh định cụ thể diện tích khu vực xin cấp phép khai thác không làm ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường trong khu vực. Tuân thủ ý kiến nhận xét tại Biên bản họp Hội đồng tư vấn thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản ngày 25/02/2011.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện KonPlông, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng có liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường, quản lý bảo vệ rừng… khi tiến hành lập thủ tục cấp phép khai thác và hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực này.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện KonPlông, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- Chi cục KS miền Trung;- Lưu VT, KTN (Tín).


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Bùi Đức Lợi

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương