TỈnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc


A2. MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM (09 thủ tục hành chính)tải về 2.98 Mb.
trang6/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

A2. MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM (09 thủ tục hành chính)

15. Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi xây dựng mới, tu bổ sửa chữa, chuyển chất liệu hoặc hủy bỏ phần mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng gửi hai (02) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch xem xét hồ sơ, cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch hoặc qua đường bưu điện.

(Giấy phép thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng có hiệu lực trong thời gian mười hai (12) tháng kể từ ngày ký, quá thời hạn trên mà không thực hiện chủ đầu tư phải xin cấp lại).


Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch.
Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Mẫu số 1 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng ban hàn kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT);

+ Biên bản lần duyệt chọn mẫu phác thảo cuối cùng của Hội đồng nghệ thuật;

+ Hồ sơ dự án được duyệt;

+ Ảnh chụp phác thảo 3 chiều (kích thước nhỏ nhất là 15 x 18 cm) và bản vẽ phương án thiết kế.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(GiÊy phÐp thÓ hiÖn t­îng ®µi, tranh hoµnh tr¸ng cã hiªu lùc trong 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ký, qu¸ thêi h¹n trªn mµ kh«ng thùc hiÖn chñ ®Çu t­ ph¶i xin cÊp l¹i).


Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Kết quả:

Giấy phép
Lệ phí:

Thực hiện theo quy định hiện hành.
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Mẫu số 1 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hàn kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000).
Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không yêu cầu.
Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

- Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000 về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật). Có hiệu lực từ ngày 13/4/2000.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên cơ quan, tổ chức




Số ....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên tỉnh (thành phố), ngày ..... tháng…năm 200....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG

(Phần mỹ thuật)


Kính gửi:…………………………………….
Căn cứ quy chế xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần Mỹ thuật) ban hành QĐ số 05/2000-QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ Văn hoá thông tin

- Căn cứ……….

- Chủ đầu tư………..

+ Người đại diện……. Chức vụ…………..

+ Địa chỉ…………… Điện thoại…………

Xin được cấp phép xây dựng (Phần mỹ thuật)

- Công trình…

- Đề tài, nội dung……..

- Khối lượng…..

- Tượng (kích thước)…… Chất liệu…….

- Phù điêu(Kích thước)….. Chất liệu……

- Tranh hoành tráng(Kích thước)……… chất liệu…………..

- Nguồn vốn………………

- Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quỳên quyết định theo văn vản số….

- Dự kiến thời gian khởi công công trình……………

- Địa điểm xây dựng………

+ Công trình xây dựng tại……..

- Diện tích mặt bằng……………

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất…….(Bản sao công chứng) số…….

- Hướng chính của tượng đài…………….

- Quan hệ tượng, phù điêu, tranh với các phần xây dựng cơ bản trong tổng thể không gian, môi trường và cảnh quan môi trường.

- Tác giả……….

- Địa chỉ………… Điện thoại…………..

- Mẫu phác thảo được Hội đồng nghệ thuật duyệt chọn theo văn bản số…..

- Đơn vị thể hiện phần mỹ thuật………..

Lời cam kết:

………. cam đoan thực hiện đúng giấy phép được cấp, nếu sai trái xin hoàn toàn chịu trách nhiêm và chịu sử lý theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: CƠ QUAN XIN CẤP PHÉP

-....... (ký tên đóng dấu)

-........

- Lưu:..


16. Thủ tục hành chính: Thông báo triển lãm (đối với triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép).

Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam muốn tổ chức triển lãm văn hóa, nghệ thuật không thuộc các trường hợp: Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh có quy mô toàn ngành của các cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của nước ngoài có danh nghĩa đại diện cho một nước hoặc có sự phối hợp của nhiều nước; triển lãm của tổ chức quốc tế trưng bày tại Việt Nam (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép); triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại địa phương mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) phải thông báo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức triển lãm trước 03 ngày làm việc theo thông báo thời điểm tổ chức triển lãm.

Cách thức thực hiện:

Thông báo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức triển lãm.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Thông báo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức triển lãm trước 03 ngày làm việc theo thông báo thời điểm tổ chức triển lãm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).Thời gian giải quyết:

Không quy định.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Tiếp nhận Thông báo

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không quy định.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

17. Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cÊp giÊy phÐp tæ chøc tr¹i s¸ng t¸c ®iªu kh¾c trong n­íc do tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®Þa ph­¬ng tæ chøc t¹i ®Þa ph­¬ng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hai (02) bộ hồ sơ đến Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lịch n¬i tæ chøc tr¹i.

Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định hồ sơ, cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 19 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011);

2. §Ò ¸n, thiÕt kÕ quy ho¹ch tæng thÓ n¬i tr­ng bµy v­ên t­îng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

Nội dung Đề án bao gồm:

- Tên Đề án, đơn vị tổ chức;

- Mục đích, ý nghĩa, tính chất và hiệu quả của đề án;

- Thời gian, địa điểm tổ chức trại;

- Địa điểm trưng bày tác phẩm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng;

- Nguồn vốn đầu tư, tổng mức đầu tư;

- Quy mô tổ chức trại: Số lượng tác giả, tác phẩm;

- Chất liệu, giải pháp thi công, nhân công thực hiện tác phẩm;

- Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm;

- Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả.

3. Thể lệ tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của Chủ đầu tư.”.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Giấy phép.

Lệ phí:

Thực hiện theo quy định hiện hành.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (Mẫu 19 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân là người nước ngoài muốn tổ chức Trại sáng tác điêu khắc tại Việt Nam thì phải phối hợp với đơn vị Việt Nam có chức năng tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 ban hành Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc.
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC
Kính gửi: ……………………………………………………..............

Tên cơ quan đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc:……..................- Đại diện:...................................

- Địa chỉ:.....................................- Chức vụ:..............................................

- Điện thoại:...........................................Đề nghị được cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (tên trại):.........................................................................................................................................

- Chủ đề: ………………………………………….......................................................

- Số lượng tác giả: Trong nước:.............Người nước ngoài:.........................................

- Số lượng tác phẩm: …………… Kích thước tác phẩm:............................................

- Nguồn vốn:.................................................................................................................

- Thời gian:...................................................................................................................

- Địa điểm tổ chức trại:.................................................................................................

- Địa điểm trưng bày: ..................................................................................................

- Diện tích mặt bằng trưng bày: ..................................................................................

- Chủ sở hữu tác phẩm:.................................................................................................

Cam kết:

................. cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật./.ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


18. Thủ tục hành chính: Thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (Đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng).

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị thÈm ®Þnh dù to¸n phÇn mü thuËt t­îng ®µi, tranh hoµnh tr¸ng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hai (02) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch n¬i cã c«ng tr×nh đề nghị thÈm ®Þnh.

Bước 2: Cơ quan thẩm định phải trả kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định. Trường hợp không thẩm định, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch n¬i cã c«ng tr×nh đề nghị thÈm ®Þnh.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị thẩm định dự toán phần mỹ thuật của chủ đầu tư dự án;

+ Dự toán kinh phí do tác giả hoặc kết hợp giữa tác giả với đơn vị thể hiện lập;

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


Thời gian giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Biên bản thẩm định.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không quy định.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

- Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000 về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật). Có hiệu lực từ ngày 13/4/2000.19. Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Đối với các triển lãm:

a) Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức;

b) Triển lãm mỹ thuật tại địa phương, khu vực, do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

(Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm ít nhất là bảy (07) ngày làm việc).Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Mẫu 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011) hoặc công văn, công hàm;

+ Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm;

+ Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh mầu khuôn khổ 9cm x 12cm trở lên, dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo); Trường hợp trong tác phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).Thời gian giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Giấy phép.

Lệ phí:

Nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đề nghị cấp phép.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Mẫu 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

(1) Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm;

(2) Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m2 trở lên, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, điện, nước, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ;

(3) Chủ địa điểm triển lãm chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách đã được cấp giấy phép.

Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu triển lãm phải sử dụng chữ Việt. Nếu sử dụng chữ nước ngoài phải thể hiện ở phía dưới và không lớn hơn 2 lần chữ Việt.Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 11 năm 2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 05 năm 2000 về việc ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và gallery.TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: ………………………………………………


Tên đơn vị tổ chức triển lãm: ……………………………………………........

Địa chỉ: …………………………………………………………………..........

Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………...…….....

Đề nghị được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam:

- Tiêu đề của triển lãm: …………………………………………………….....

- Địa điểm trưng bày: ………………………………………………...…….....

- Thời gian trưng bày từ ………………. đến……………………...….............

- Số lượng tác phẩm: ……………………………………………………….....

- Số lượng tác giả: …………………………………………………….............

Cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm mỹ thuật và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam./.TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)

20. Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm (Đối với hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện).

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

(Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm ít nhất bảy (07) ngày làm việc).Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm (Mẫu 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011) hoặc công văn, công hàm;

+ Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm;

+ Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh mầu khuôn khổ 9cm x 12cm trở lên, dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo). Trường hợp trong tác phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực;

+ Giấy mời, hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận của hai bên.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Thời gian giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Giấy phép.

Lệ phí:

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài (Mẫu 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

(1) Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm;

(2) Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m2 trở lên, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, điện, nước, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ;

(3) Chủ địa điểm triển lãm chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách đã được cấp giấy phép.

- Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu triển lãm phải sử dụng chữ Việt. Nếu sử dụng chữ nước ngoài phải thể hiện ở phía dưới và không lớn hơn 2 lần chữ Việt.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 11 năm 2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 05 năm 2000 về việc ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và gallery.TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

ĐƯA TÁC PHẨM MỸ THUẬT TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: …………………………………………
Tên đơn vị tổ chức triển lãm: ……………………………………………........

Địa chỉ: ……………………………………………………………………......

Điện thoại: …………………………………… Fax: …………………............

Đề nghị được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật củaViệt Nam đưa ra nước ngoài:

- Tiêu đề của triển lãm: …………………………………………………….....

- Địa điểm trưng bày: ……………………………………………………........

- Quốc gia:..........................................................................................................

- Thời gian trưng bày từ ……………… đến…………………………….........

- Số lượng tác phẩm: ……………………………………………………….....

- Số lượng tác giả: ……………………………………………………….........

Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm mỹ thuật và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm và pháp luật của nước sở tại.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)


21. Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam (Đối với các triển lãm:

a) Triển lãm ảnh tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức.

b) Triển lãm ảnh tại địa phương do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

(Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm ít nhất là bảy (07) ngày làm việc).Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.
Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam (Mẫu 16 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011) hoặc công văn, công hàm;

+ Danh sách tác phẩm dự kiến triển lãm (ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, số lượng);

+ Ảnh mẫu tác phẩm dự kiến triển lãm (ảnh mẫu in trên giấy ảnh kích thước nhỏ nhất 9x12cm, ảnh mẫu phải đúng với ảnh gốc về nội dung, chú thích);

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Thời gian giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


Kết quả:

Giấy phép.
Lệ phí:

Không.
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam (Mẫu 16 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).
Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

(1) Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m2 trở lên, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, điện, nước, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ;

(2) Chủ địa điểm triển lãm chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách đã được cấp giấy phép.

- Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu triển lãm phải sử dụng chữ Việt. Nếu sử dụng chữ nước ngoài phải thể hiện ở phía dưới và không lớn hơn 2 lần chữ Việt.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20 tháng 11 năm 2000 về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

TRIỂN LÃM ẢNH TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy phép) …………………………………….
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa)

……………………………………………........................................................

- Địa chỉ: ..

- Điện thoại: ..

- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam): Số………………... ngày cấp……....… nơi cấp ..

- Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài): Số…………………ngày cấp …… nơi cấp…………. Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh: ..

2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

- Họ và tên (viết chữ in hoa): ..

- Ngày tháng năm sinh: …………/………../……….. ..

- Quốc tịch: ..

- Chức danh: ..

- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam): Số…………………. ngày cấp…………. nơi cấp…………….... ..

- Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài): Số………….……. ngày cấp……... nơi cấp………..… Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh: ..

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép triển lãm ảnh tại Việt Nam:

- Tên triển lãm: ..

- Mục đích triển lãm: ..

- Nội dung triển lãm: ..

- Quy mô triển lãm: ..

- Thời gian triển lãm: từ ngày.…tháng….năm…đến ngày….tháng…..năm

- Địa điểm triển lãm: ..

- Số lượng tác phẩm (có danh sách kèm theo): ..

- Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo): ..

4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm ảnh tại Việt Nam./.


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)

22. Thủ tục hành chính: Cấp cấp giấy phép tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (Đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

(Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày dự kiến phát động, công bố chính thức về cuộc thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh ít nhất bảy (07) ngày làm việc).Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thanh phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu 17 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011);

+ Dự thảo thông báo thể lệ cuộc thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh (ghi rõ mục đích, phạm vi, thời gian tổ chức, đối tượng tham dự, nội dung thi/liên hoan/đại hội; giải thưởng (nếu có) và các thông tin chi tiết khác của cuộc thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).Thời gian giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Giấy phép.

Lệ phí:

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu 17 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

(1) Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20 m2 trở lên; có đủ ánh sáng, điện, nước, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, không làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn giao thông;

(2) Chủ địa điểm triển lãm chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách được cấp giấy phép.

Các hình thức tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu triển lãm phải sử dụng tiếng Việt. nếu sử dụng tiếng nước ngoài phải thể hiện ở phía dưới và không lớn hơn tiếng Việt.


Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20 tháng 11 năm 2000 về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 05/12/2000.TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

TỔ CHỨC THI/LIÊN HOAN ẢNH/ĐẠI HỘI NHIẾP ẢNH

TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy phép) ………………………….

1. Tên tổ chức đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (viết chữ in hoa): ..

- Địa chỉ: ..

- Điện thoại: ..

2. Người đại diện theo pháp luật

- Họ và tên (viết chữ in hoa): ..

- Ngày tháng năm sinh: …………/………../……….. ..

- Quốc tịch: ..

- Chức danh: ..

- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam): Số…………………. ngày cấp…………....................... nơi cấp……………................................................

- Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài): Số………….……. ngày cấp…………........ nơi cấp………..… Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh: ..

3. Nội dung đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam:

- Tên cuộc thi/liên hoan/đại hội nhiếp ảnh: ..

- Mục đích thi/liên hoan/đại hội nhiếp ảnh: ..

- Quy mô cuộc thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh: ..

- Thời gian tổ chức: từ ngày... tháng… năm... đến ngày... tháng... năm…........

- Địa điểm tổ chức: ..

4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhiếp ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị được tổ chức thi/liên hoan/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)23. Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm/thi liên hoan ảnh (Đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm, thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện).
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm/thi/liên hoan ảnh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

(Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày dự kiến gửi ảnh đi ít nhất bảy (07) ngày làm việc. Giấy phép đưa ảnh đi triển lãm, dự thi, liên hoan tại nước ngoài là cơ sở làm thủ tục hải quan)

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.
Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm/thi/liên hoan (Mẫu 18 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011);

+ Danh sách tác phẩm dự kiến đưa ra nước ngoài (ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, số lượng);

+ Ảnh mẫu tác phẩm dự kiến đưa ra nước ngoài (kích thước nhỏ nhất 9x12cm, ảnh mẫu phải đúng với ảnh gốc về nội dung, chú thích);

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

+ Giấy mời của phía nước ngoài, hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa hai bên.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


Kết quả:

Giấy phép.
Lệ phí:

Không.
Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm/thi/liên hoan ảnh (Mẫu 18 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).
Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

(1) Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m2 trở lên; có đủ ánh sáng, điện, nước, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, không làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn giao thông;

(2) Chủ địa điểm triển lãm chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách được cấp giấy phép.

Các hình thức tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu triển lãm phải sử dụng tiếng Việt. nếu sử dụng tiếng nước ngoài phải thể hiện ở phía dưới và không lớn hơn tiếng Việt.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20 tháng 11 năm 2000 về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

ĐƯA ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

TRIỂN LÃM/THI/LIÊN HOAN ẢNH
Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy phép) …………………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết chữ in hoa): ........................

- Địa chỉ: ..

- Điện thoại: ..

- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam): Số……………….... ngày cấp……....… nơi cấp .. ..

- Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài): Số………………… ngày cấp …… nơi cấp…………. Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh: ..

2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

- Họ và tên (viết chữ in hoa): ..

- Ngày tháng năm sinh: …………/………../……….. ..

- Quốc tịch: ..

- Chức danh: ..

- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam): Số…………………. ngày cấp…………. nơi cấp…………….... ..

- Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài): Số………….……. ngày cấp………. nơi cấp………..… Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh: ..

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép

- Tên triển lãm/thi/liên hoan ảnh: ..

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của đối tác nước ngoài: ..

- Địa điểm tổ chức triển lãm/thi/liên hoan ..

- Thời gian triển lãm/thi/liên hoan: từ ngày……tháng…...năm.………. ..

đến ngày…..tháng…..năm….. ..

- Số lượng tác phẩm (có danh sách kèm theo): ..

- Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo): ..

4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhiếp ảnh và các quy định liên quan khi đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm/thi/liên hoan ảnh.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm/thi/liên hoan ảnh./.
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)

A3. NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN (12 thủ tục hành chính)

24. Thủ tục hành chính: Cho phÐp ®¬n vÞ nghÖ thuËt, diÔn viªn thuéc ®Þa ph­¬ng ra n­íc ngoµi biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan chức năng trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Trường hợp không cấp phép phải trả lời cho đơn vị xin phép bằng văn bản và nêu rõ lý do.Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật (Mẫu 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011);

(2) Giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước;

(3) Văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác nước ngoài.

* Trường hợp diễn viên đi ra nước ngoài dưới mục đích khác sau đó tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phải thực hiện:

- Làm thủ tục bổ sung hoặc chuyển đổi mục đích nhập cảnh tại cơ quan cấp thị thực ở nước sở

tại;

- Có văn bản báo cáo tới Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại, nội dung nêu ghi rõ: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ cá nhân khi cần liên hệ; nội dung chương trình, tiết mục vở diễn; địa chỉ đối tượng tổ chức biểu diễn; thời gian, địa điểm biểu diễn. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày về nước, diễn viên phải báo cáo chương trình, tiết mục vở diễn đã biểu diễn ở nước ngoài cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Kết quả:

Quyết định hành chính.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật (Mẫu 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương